Mata Duree

CAFFEE – (Waxabajjii 07,2014): Buusaan Gonofaa duudhaa Oromoo ganamaa irraa kan maddeefi sirna ijaaraa jirru keessatti ummanni keenya ijaaramee rakkoo waloo qabu kan ittiin hiikkatu, waliif hirphuufi walbira dhaabbatudha jedhan Afyaa’iin Caffee Oromiyaa K

 
__//__
Buusaa Gonofaan rakkoo uumamaafi namtolchee nu mudatuuf fala kennuuf dursinee itti qophoofna. Waan arganne ammoo ummata keenya balaa umamaafi tasaa mudaturraa ittiin baraarra; ni hirphinas jedhan Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan.
Kanaaf, seerri sirna walgargaarsaa, gumaataa, walbira dhaabbannaa Buusaa Gonofaan akka taasifamuuf Caffeen baase kaayyoofi galma akeekameef akka ooluuf, dhaloota kennaa aadeffate taasisuuf akka Caffeettis ta’e dhuunfaan miseensa Buusaa Gonofaa taanee gumaata lammummaa keenya bahachuu qabna jedhan Aadde Sa’aadaan.
Buusaa Gonofaan ummata keenya balaa uumamaafi namtolchee irraa baraarra kan jedhan ammoo Hojii Gaggeessaa Waajjira Buusaa Gonofaa Obbo Musxafaa Kadiri.
Guyyaa har’aa Kab. Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan dabalatee, hooggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa Buusaan Gonofaa kaayyoo hundaa’eef galmaan gahuuf miseensa taanee gumaata lammummaa keenya ni bahanna jedhaniiru
May be an image of 1 person, sitting and headscarfMay be an image of 5 people, people sitting and people standing
May be an image of 3 people, people sitting and indoorMay be an image of 7 people, people sitting and people standing
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000