Mata Duree

Caffee - (Caamsaa 24,2014): Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Buunnoo Baddalleetti qaamolee hawaasaa waliin mari'achuun hojiiwwan misoomaas daawwate.

 
___//___
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Kab. Obbo Diriirsaa Waaqumaa, Magaalaa Baddalleetti daawwannaa taasisuun, Aanaa Gachiitti hojiiwwan misoomaafi nageenyaa irratti qaamolee hawaasaa waliin mari'ate.
Godinichatti nageenyi waaraan jiraachuu kan himan jiraattonni Aanaa Gachii, iccitiin nageenya keenyaa ammoo jedhan, abbootiin amantii, jaarsoliin, qaamoleen nageenyaafi gaggeessitoonni walhubannoofi qindoominaan waliin waan hojjetaniif jedhan.

 

Itti fufuun, dhimmi galteewwan qonnaa, qaala'iinsi gabaa, djiyeessiin qorichaa buufataalee fayyaa, yaala fayyaa irratti kenni tajaajilaa hospitaalaafi buufataalee fayyaafi meeshaalee barnootaa keessa jiru xiyyeeffannoon mootummaan irratti hojjechuu qaba jedhu.
Misoomniifi nageenyi gargar bahuu hin danda'ani kanaaf, isin ambaasaaddar nageenyaa waan taataniif gaaffiin misoomaa ammoo karooraan deebi'aa adeema kan jedhan Obbo Diriirsaan, dhimma kenna tajaajilaan walqabatee caasaan Aanaa xiyyeeffannoon irratti hojjechuu akka qabu ibsuun kanneen humna aanichaan ol ta'an ammoo sadarkaan akka furamaniif ni hojjanna jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000