CAFFEE – (Caamsaa 23, 2014) - Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa hojiiwwan misoomaa Godina Arsii Lixaa Magaalaa Dodolaa keessatti hojjatamaa jiran daawwatan

.
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Kab. Obbo Abdulqaadir Huseeniin kan durfamu korichi, daandii koobiliifi teeraazoo, magariisummaa keessoo magaalaafi sheediiwwan ijaaramaa jiran daawwate.
Misoomaawwan bu’uuraa hojjatamaa jiran guddina magaalichaa saffisiisuuf kan abdii namatti horu ta’uu ibsuun, hojiiwwan akkasii irratti hirmaannaa hawaasaan deeggarree osoo hojjannee ammoo kana caalaa jijjiirama bu’uuraa fiduu dandeenya jedhan Obbo Abdulqaadir.
Kantiibaan Magaalichaa Obbo Jamaal Abbaagaroo, pirojektota 22 Qar. Miil. 47n hojjatamaa jiran keessaa 11 xumuramanii kan jiran yommuu ta’u, kan hafanis bara kana akka xumuuramaniif hojjachaa jiraachuu ibsu