Mata Duree

CAFFEE- (Caamsaa 23,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Baalee Aanaa Sinaanaatti qaamolee hawaasaa waliin marii taasisuun haala kenna tajaajilaas daawwate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Teessuun Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Kab. Aadde Mastaawot Fayyisaan durfamu, nageenya aanichaa mirkaneessuu keessatti qaamoleen nageenyaa (gaachana sirnaa, milishaafi poolisiin) karaa qindoomina qabuun ijaaramuun nageenya naannoo isaanii tikfachaa jiraniifi haqa ummataa mirkaneessuuf Manni Murtii Aadaa Gandoota aanichaa 22 keessatti hundaa’ee hojii eegaluu isaas akka ciminaatti ilaaleera.

 

Hojii bu’uura misoomaan walqabatee jalqabbiiwwan jiran gaarii ta’anis, keessattuu dhiyeessiin xaa’oofi sanyii filatamaa, dhimmi bishaan dhugaatii, balfa dhangala’aa Magaalaa Roobeefi Yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessaa bahu hawaasa baadiyyaa ollaa jiraatu irratti miidhaa geessisaa waan jiruuf furmaata nuuf argachuu qaba jedhu qaamoleen maricha irratti argaman.
Dhimmi dhiheessii qorichaafi ogeessaa, inshuraansii fayyaa, hospitaalli Roobeefi Gobbaa baay’ina hawaasaa waliin kan wal hin madaalle ta’uufi dhimma carraa hojii uumuu irratti xiyyeeffannoon hojjatamuu akka qabu jiraattonni gaafatan
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000