Mata Duree

CAFFEE - (Caamsaa 22,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Sh/K/Lixaa Aanaa Daawootti qaamolee hawaasaa waliin mari'ate.

___//___
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraafi Misooma Qabeenya Namaa Kab. Obbo Naasir Huseeniin kan durfamu, aanichatti marii hawaasa waliin taasiseen sirna odeeffannoo cimaa diriirsuun caasaaleen nageenyaa qindoominaan hojiin hojjechaa jiran kan jajjabeeffamuu qabu ta'uu hubate.
Bu'uura misoomaan walqabatee, aanichatti rakkoon bishaan dhugaatii, daandii, kenna tajaajila mana hojii, tajaajila inshuraansii fayyaafi carraa hojii uumuu hojii xiyyeeffannoo barbaaduufi akka rakkootti ka'anidha.

 

Bulchaan Aanaaichaa Obbo Taammiruu Fayyeeraa, gaaffiin hawaasaa sirrii ta'uu mirkaneessuun, yeroo gabaabaa keessatti kanneen sadarkaa aanichaatti deebii argachuu qabaniif fala ni kennina jedhan.
Hojiiwwan mootummaan gubbaa hanga gaditti hojjatu bu'a qabeessummaafi fayyadamummaa ummataa mirkaneessuuf waan ta'eef, hunduu tumsuu akka qabu Obbo Naasir ibsaniiru.
Gaaffiwwan ka'anii deebii hin arganne, qaama dhimmichi ilaallatu biraan gahuun kan deebii argatan ta'a jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000