CAFFEE – (Caamsaa 22, 2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Baalee Aanaa Goorootti hojiiwwan misoomaa daawwachuun qaamolee hawaasaa waliinis mari’ate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Teessuun Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa aanichatti Hospitaala Gooroo waggaa 10f harkifatee tureefi hojii jalqabaa jiru, kilaastara qamadiifi mana barumsaa bu’uura boruu daawwachuun qaamolee hawaasaa gandoota 30 aanichi qabu keessaa walitti dhufan waliin mari’ate.
Marii taasifameen, aanicha keessatti nageenyi waaraan jiraachuu, gandoota hedduu keessatti Manni Murtii Aadaa hundaa’ee jiru akka ciminaatti kan ilaalameefi bakkeewwan hafanitti ammo dafanii hojii keessa akka galaniif deeggarsa taasisuu akka qaban, Godinichatti hospitaalli Gooroo ijaarsi isaa waggaa 10f harkifachaa ture yeroo ammaa xumuuraa irra gahuun hojii jalqabee jira.

 

Korichis, daawwannaa hospitaalichatti taasiseen tajaajila kennamu kan ilaaleefi hanqinni meeshaalee waldhaansaafi ogeessa fayyaas jiraachuu daawwateera.
Sanyiin filatamaafi xaa’oon yeroon dhiyaachuu dhabuun, piroojeektiin waliin gahiinsa ibsaa baadiyyaa dhaabbachuun, hanqinni dhiyeessii geejjibaafi taarifaan ol kaffalchiisuun, poteenshaala jirutti fayyadamuun dargaaggootaaf carraa hojii uumuu dhabuun walqabatee dhimmoota hawaasa waliin irratti mari’atamaniifi Koreewwan Dhaabbii Caffees dhimmoota akka hanqinaatti ka’aniif bulchiinsi aanaa sadarkaa isaatti dhimmoota furamuu qabaniif xiyyeeffannoo kennee irratti hojjechuu qaba jedhan.