Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 22, 2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Baalee Aanaa Goorootti hojiiwwan misoomaa daawwachuun qaamolee hawaasaa waliinis mari’ate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Teessuun Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa aanichatti Hospitaala Gooroo waggaa 10f harkifatee tureefi hojii jalqabaa jiru, kilaastara qamadiifi mana barumsaa bu’uura boruu daawwachuun qaamolee hawaasaa gandoota 30 aanichi qabu keessaa walitti dhufan waliin mari’ate.
Marii taasifameen, aanicha keessatti nageenyi waaraan jiraachuu, gandoota hedduu keessatti Manni Murtii Aadaa hundaa’ee jiru akka ciminaatti kan ilaalameefi bakkeewwan hafanitti ammo dafanii hojii keessa akka galaniif deeggarsa taasisuu akka qaban, Godinichatti hospitaalli Gooroo ijaarsi isaa waggaa 10f harkifachaa ture yeroo ammaa xumuuraa irra gahuun hojii jalqabee jira.

 

Korichis, daawwannaa hospitaalichatti taasiseen tajaajila kennamu kan ilaaleefi hanqinni meeshaalee waldhaansaafi ogeessa fayyaas jiraachuu daawwateera.
Sanyiin filatamaafi xaa’oon yeroon dhiyaachuu dhabuun, piroojeektiin waliin gahiinsa ibsaa baadiyyaa dhaabbachuun, hanqinni dhiyeessii geejjibaafi taarifaan ol kaffalchiisuun, poteenshaala jirutti fayyadamuun dargaaggootaaf carraa hojii uumuu dhabuun walqabatee dhimmoota hawaasa waliin irratti mari’atamaniifi Koreewwan Dhaabbii Caffees dhimmoota akka hanqinaatti ka’aniif bulchiinsi aanaa sadarkaa isaatti dhimmoota furamuu qabaniif xiyyeeffannoo kennee irratti hojjechuu qaba jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000