Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 22, 2014) - Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Gujii Magaala Adoolaa Woyyuutti hojiiwwan misoomaa daawwachuun qaamolee hawaasaa adda addaa waliinis mari’ate.

 
_//_
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Kab. Obbo Abdulqaadir Huseeniin kan durfamu garichi, magaalichatti marii qaamolee hawaasaa hirmaachise gaggeessuun mana sirreessaa, hoospitaala, kenna tajaajilaa mana qopheessaa daawwate.
Keessattuu, hospitaalli magaalichaa tajaajila dhaqqabamaa kennuuf dhiphina kutaa yaalaa jiru furuuf kutaan dabalataa ijaaramaa jiru sadarkaa gaariirra kan jiruufi kutaawwan xumuuramanis yeroo dhiyootti hojii kan jalqabaniifi rakkoo gama kanaan jiru ni fura jedhan. Gama biraan, korichi daawwannaa hospitaalichaatiin dhimmi dhiyeessii qorichaa, hanqinni ogeessaa (Medical Dorector) jiraachuus odeeffateera.

 

Marii ummata waliin taa'ameenis, nageenyi magaalatti, sosochiin hojii bu'uraalee misoomaa magaalichaafi hirmaannaa ummataan hojiin gaarummaa qabu jiraachuu marii taasifame irratti hawaasni ibseera.
Hojiiwwan misoomaa sadarkaa keenyatti raawwataman qindoominaan caasaa magaalaa waliin ni raawwanna garuu, rakkoon daandii, Yuunivarsiitii, industrii paarkii, buufata xiyyaaraafi isteediyeemii ammoo mootummaan keenya irratti karoorfatee akka nuuf hojjetu gaafanna jedhan.
Godinichatti nageenyaan walqabatee haala jiru keessatti hojiiwwan misoomaafi qonnaa sadarkaa gaariirra jiraachuu hubachuun, rakkooleefi gaaffiiwwan ummataa sadarkaa godinaatti deebi'uu danda'an xiyyeeffannoon irratti hojjetamuu akka qabus ibsameera.
Dhuma irratti rakkoo qala'iinsa jireenyaan walqabatee jiru furuuf oomisha keessoo dabaluutu furmaata kan jedhan Obbo Abdulqaadir hunduu bakka qabutti qonna sasalphaatti fayyadamee omisha dabaluu qaba jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000