Mata Duree

CAFFEE- (Caamsaa 21,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Alleetti dhimmoota nageenyaafi misoomaa irratti hawaasa aanichaa waliin mari’ate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Kab. Obbo Diriirsaa Waaqumaan kan durfamu garichi, marii hawaasa waliin taasiseen, umuriifi guddinni magaalaa Goree wal hin simu kan jedhan hawaasni aanichaa, kanaaf immoo sababni ijoon riiformii keessa galuu dhabuu isheeti jechuun komatu.Uwwisni tajaajila bishaan dhugaatii baay’ina ummatichaa waliin kan wal hin simne, dhiyeessiin qorichaafi xaa'oo, dhimmi qaala'iinsaa gabaa rakkoo guddaa ta'ee waan jiruuf xiyyeeffannaa akka nuuf argatu gaafanna jedhan.
Magaalaan Goree magaalaa seena qabeettii waan taateef madda tuurizimii akka taatuuf mootummaan xiyyeeffannaa akka argattuuf hojjechaa jiraachuu Obbo Diriirsaan himan.

 

Rakkoo dhiyeessii qorichaa furuuf mana qorichaa hawaasaa hirmaannaa abbootii qabeenyaan banuu hojii kan eegalan ta'uufi hanqinni kenna tajaajilaa buufatalee fayyaa keessatti mul'atu karoora bara 2015 keessatti furmaata kan argatu ta’uu kan himan ammo Bulchaa Aanaa Aallee Obbo Andu’alam Mulaatuuti.
Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa kun pirojektoota ijaarsi isaanii xumuurameefi raawwii gaarii irratti argaman kanneen akka Waajjira Mana Murtii Aanaa Aallee ijaarsi isaa kan xumuurame akkasumas, Waajjira Bulchiinsa Aanaa ijaarsi isaa haala gaarii irra jiruufi riqichaa Laga Waangee 2ffaa baajata Mootummaa Naannoo Oromiyaa birrii miliyoona 16.2n hojjetamaa jiru daawwate.
Walumaagalatti, Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa turtii godinichaa keessatti taasiseen bu'aa marii hawaasaafi daawwannaa qaamaa irraa argame hooggansa Aanaa, Magaalaafi Godinaatiif yeroo itti aanu duubdeebii kennuun ni goolaba.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000