Mata Duree

CAFFEE- (Caamsaa 21,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Harargee Bahaa Aanaafi Magaalaa Dadaritti raawwii piroojeektiiwwanii daawwachuun hawaasa magaalichaa waliinis mari'ate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aan Koree Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Kab. Dr. Dalasaa Bulchaan kan durfamu garichi Magaalaa Dadaritti raawwii piroojektoota adda addaa daawwachuun qaamolee hawaasaa magaalichaa waliin marii gaggeesse.
Marii taasifameen, harkifannaa ijaarsa piroojektii bishaan dhugaatiifi Magaalli Dadar daandii aspaaltii dhabuun rakkoo hawaasni kaasu ta’uusaa hubachuun gareen Koreewwan Dhaabbii kun dhimmi piroojeektii ijaarsa bishaanii xumuursiisuuf biiroo bishaanii waliin qindoominaan kan hojjetamu ta'uufi aspaaltiin walqabatee qaama dhimmi ilaaluuf dabarsuun furmaanni akka kennamuuf ni hojjenna kan jedhan dursaan garichaa Dr. Dalasaan ibsaniiru.
Magaalli Qobboo rifoormii magaalaa gaafachaa jirtuun deebii hatattamaa kan barbaaddu ta'uu bulchaan Aanaa Dadar Obbo Mohaammad Ramadaan dubbataniru. Hawaasni aanichaas fedhii misoomaaf qabuun rakkoo daandii aspaaltii aanichaa hiikuuf hirmaannaa irraa eegamu taasisuuf qophii ta’uu ibsuun, mootummaan dhimma deeggarsa dabalataa akka taasisuuf gaafataniiru.

 

Dhimmi, kenniinsa tajaajila haqaa, qulqullina magaalaa, magariisummaa magaalaa, hojii dhabdummaa, ciccita ibsaafi qaala'iinsa jireenyaa hawaasni kaase irratti irratti yaada kan kennan Kantiibaan Magaalichaa Obbo Maammoo Soorii gaaffileen kunniin kan uummata keenya qoraa jiran waan ta'eef hanga humni magaalichaa danda'etti rakkinicha furuuf karoorfannee hojjechaa jirra jedhan.
Itti fufuunis, garichi buufata buqqaatotaafi sirreeffamtoota seeraa mana sirreessaa magaalichaa daawwachuun jajjabeessee jira.
Walumaagalatti, Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa turtii godinicha keessatti taasiseen bu'aa marii hawaasaafi daawwannaa qaamaa irraa argame hooggansa Godinaatiif boru duubdeebii kennuun ni goolaba
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000