Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 20,2014) – Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Shawaa Lixaa Magaalaa Ambootti Piroojeektota garaa garaa 27 Qar. Miil. 121 oliin magaalichatti hojjetamaa jiran daawwate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraafi Misooma Namaa Kab. Obbo Naasir Huseeniin durfamu, Piroojeektiiwwan 28 bara kana karoorfaman keessaa 27 xumuuruuf hojjetamaa kan jiran keessaa daandii cirrachaa Ganda Sanqallee Faarisii 3.1 dheeratu, diichii (bo'oo lolaa) meetira 475 dheeratu, ijaarsa giddu gala gabaa, pirojektii ibsaa daandii irraa, iddoo magariisaa (green area) baajata birrii miiliyoona 6 oliin hojjetamaa jiru, giddu gala gabaafi buufata konkolaataa, akkasumas, haala qabiinsa sirreeffamtoota seeraa mana amala sirreessaa Karchallee Amboo daawwateen, mootummaan waggaa waggaan dhiifama godhuun akka baanu erga dhageenyee har'a waggaa 2 lakkoofsiifnee waan jirruuf mootummaan naannoo Oromiyaa furmaata itti nuuf haa kennu jechuun gaafataniiru.

 

Pirojektoonni sadarkaa magaalichaatti hojjetamaa jiran sadarkaa gaarii kan jiran ta’uufi haalli qabiinsa sirreeffamtoota mana amala sirreessaa Karchallee Amboos fooyyee qabaachuu obbo Naasir ibsaniiru.
Gama biraatiin, Magaalicha keessatti pirojektoonni baajata mootummaa Naannoon hojjetamaa jiran daandiin aspaaltii keessa keessaafi buufanni konkolaataa yeroo qabameef keessatti xumuuramuu dhabuu koreewwan dhaabbii kunniin akka hanqinaatti ilaaluu ibsaniiru.
Hanqinaaleen kunneen akka furamaniifis Koreen Dhaabbii Caffee Oromiyaa qaama dhimmi ilaallatuuf kan dhiyeessu ta'uu Obbo Naasir himaniiru.
Koreewwan Dhaabbii kunniin boru hawaasa Magaalaa Amboo waliin ni mari'atu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000