Mata Duree

CAFFEE-(Caamsaa 20,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Haragee Bahaa Aanaa Kombolchaatti raawwii piroojeektiiwwaniifi qaamolee hawaasaa aanichaa waliinis mari’ate.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Dr. Dalasaa Bulchaan kan durfamu Ganda Burqaa Nagaatti buufata fayyaa dhaloota 2ffaa ijaarsarra jiru, piroojeektii bishaan dhugaatii araddaa Sibiiluu bara 2005tti jalqabee yeroo ammaa bara 2014 kanatti hojiin isaa xumuura irra gahee jiru, Ganda Malkaa Raafuutti, giddu gala biqiltuu ashaaraa magariisaa inisheetivii qonnaa (maangoo, avokaadoofi zayituunaa), Ganda hongeen miidhamaa jirtu Hundee Bilisummaa daawwachuun hawaasni gandichaa deeggarsa akka barbaadu hubatan.

 

Marii uummata aanichaa waliin gaggeeffameenis, waliin gahinsa bishaan dhugaatii, ibsaa, daandii, qulqullina magaalaa, tajaajila kenniinsa haqaa, malaammaltummaafi ragaa sobaa waliin wal qabatee uummatni aanichaa akka furamuuf gaafataniiru.
Bulchaan Aanichaa Obbo Aliyyee Ibraahim rakkooleen uummanni kaasu dhugaa ta'uu himuun, isaan keessaa kan humna aanichaan furamuu qaban yeroo dhiyoo keessatti hiikuuf qophii ta’uu isaanii waadaa galuun, kanneen humna isaaniin ol ta’an irratti ammo Koreewwan Dhaabbii qabachuun akka hordofan gaafataniiru.
Dr. Dalasaan nageenya aanicha keessa jiruuf uummata galateeffachuun fuula duraafis kana caalaatti nageenyaaf dursa kennuun barbaachisaa akka ta'e dhaamuun gaaffilee uummatni kaase deebisuuf qaamni dhimmi ilaalu yeroo gabaabaa keessatti deebii akka kennuuf Caffeen Oromiyaa kan hojjetu ta'uu ibsaniiru.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000