Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 20,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Mattuutti dhimma nageenyaafi misooma irratti qaamolee hawaasaa adda addaa waliin mari'ate

.
__//__
Nagaa qe’eefi naannoo keenyaa tikfachuun gahee keenya kan jedhan hawaasni aanichaa, borus qaamolee nagaa ummataa kabachiisan waliin qindoomnee hojjenna jedhan. Mootummaan ammoo haqa keenya har’a maallaqaan bitachaa jirruuf wabiin keenya Mana Murtii Aadaa waan ta’eef. dhiyeenyatti rakkoo keenya akka nuuf furuuf hojii qabatamaatti dafee akka nuuf seenu barbaanna jedhan. Rakkoon dhiyeessi qorichaa, hanqinni barsiisaafi qaala’iinsi jireenyaa dhimma xiyyeeffannoo addaa barbaadudha ta’uus hawaasni aanichaa marii koreewwan dhaabbii waliin taasisan irratti kaasuu hin daganne.
Ummanni aanichaa qindoominaan nageenya isaa tikfachuun kan dinqisiifatamudha kan jedhan Obbo Diriirsaan, hooggansi aanaa komiiwwan ummanni kaasuuf deebii kennuuf gahumsa qabaachuu isaanii mirkaneessuun rakkoolee ka’an ni furu amantaa jedhun qaba jedhan. Itti dabaluun, gaaffii bu’uuraalee misomaa ummanni kaasuuf, waadaa sobaan ummata gowwomsuun waan hafeef, misooma keenya karooraan hoogganaa gaaffii ummata keenyaa irraa jalaan furaa deemna jedhan.
Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee, marii hawaasa waliin taasise irratti komii hawaasni waltajjii irratti kaase bu’uura godhachuun, pirojeektiiwwan ijaarsa riqicha Laga Gumaroo Bara 2012 jalqabee sababa jijjiirraa diizaayinii taasifameen harkifateefi riqicha ganda Waacciifi Burruusaa walqunnamsiisu bara 2014 ijaarsisaa eegalee sababa hanqina baajataan harkifates daawwateera.
Koreen kun oolmaasaa guyyaa boruutiin Aana Goreetti pirojektoota misoomaa adda addaa kan daawwatuufi hawaasa aanichaa wajjinis ni mari’ata
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000