Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 20, 2014) - Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Gujii Aanaa Uraagaatti argamuun daawwannaa hojiiwwan misoomaafi qaamolee hawaasaa adda addaa waliin mari’ate.

_//_
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Kab. Obbo Abdulqaadir Huseeniin kan durfamu garichi, Godina Gujii Aanaa Uraagaatti mana Barumsaa Sad.2ffaa hirmaaanna ummataan ijaaramaa jiru, Ganda Xabbee Haroo Waatootti koompostii Raammoo, omisha walkeessaa (inter crop) qonna boqolloo, dinnichaa, buna, abukaadoo, maangoo, warqeefi oomisha baaqeelaa daawwate.

 

Keessattuu, daawwannaa qonnaan walqabatee qotee bulaan koompostii raammoofi haftee midhaanii irraa hafe fayyadamuun qonna wal keessaa garaagaraa lafa omishaa tokko irratti fayyadamuun Keemikaala madabaraa osoo hin fayyadamiin hojiin hojjatamaa jiru waan gaariifi kan babal'achuu qabu ta'usaa ilaalameera.
Marii ummata waliin taa'ameenis, hawwiin ummatni nageenyaaf qabu gaarii ta'uu isaa, rakkoon bu’uuraalee misoomaa kan akka daandii, bishaan dhugaatii,ibsaafi magaalan Uraagaa Riiformii keessa galuu dhabuun gama mootummaan xiyyeeffannoo argatee irratti hojjetamuu akka qabu qaamoleen hawaasaa waltajjicha irratti hirmaatan gaafataniiru.
Qotee bulaan keenya jireenya harkaa gara afaanii irraa darbee gara Investmentiitti guddaachuun biyya ofii jijjiiruu qaba jedhan Dursaan Garichaa Obbo Abdulqaaadir Huseen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000