Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 20,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Baalee Bahaa Magaalaa Gindhiiritti argamuun piroojeektota adda addaa daawwachuun qaamolee hawaasaa waliinis mari’ate.

__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Teessuu Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Kab. Aadde Mastaawot Fayyisaan durfamu, hojiiwwan misoomaa magaalichaa daandii koobilii km 500 ta'u, mana barumsaa Bu'uura Boruufi ‘Model Pharmacy’ daawwate.
Marii qaamolee hawaasaa waliin taasiseenis, ummanni qaamolee nageenyaa waliin qindaa’uun nageenya magaalichaa tiksuu irratti, kenna tajaajilaa irratti jijjiiramni mul’achaa jiraachuun, piroojeektonni bu’uura magaalichaa ta’an bara kana jalqabaman kan akka daandii koobilii, ‘model pharmacy’fi mana barumsaa yeroo karoorfameef keessatti xumuuramee tajaajilaaf qaqqabuu isaatti gammachuu qabaachuun hubatame.

 

Jiraattonni, Magaalaan Gindhiir misooma bu’uuraa kan akka rakkoo bishaan dhugaatii qabaachuu ibsuun, maddi rakkinichaas dhiyeessiin bishaaniifi baay’inni ummata magaalaa kan walhinsimne ta’uu, hanna lafaan walqabatu, daandiin keessoo magaalichaa ammas hojii guddaa kan gaafatu ta’uu, ibsaan walqabatee waliin gahinsi isaa rakkoo kan qabuufi kan jirus ciccitaa ta’uun, dhimmi carraa hojii uumuu, daandii aspaaltii Roobee Gindhiir xumuuramuu dhabuuniifi kenni tajaajila waajjira poolisiifi dhimmi gaachana sirnaa laalamuu akka qabuufi mootummaan xiyyeeffannoo akka itti kennuuf gaafatan.
Kaayyoon marii kanaa jedhan Aadde Mastaawot, qaamoleen hawaasa bakka bu'an yeroo yeroon ummata bakka bu'an gadi bu’anii mariisisuun yaadaafi gaaffii ummanni kaasu mootummaaf dhiyeessuun furmaanni kennuuf ta’uu himuun, kenna tajaajilaa irratti hojiin hojjetamuu akka qabu hubachiisuun, kan daandii aspaaltii mootummaan akka hiikuuf gahee keenya ni bahanna jedhan.
Kantiibaan Magaalaa Gindhiir, Obbo Marshaa Xilaahuun, tajaajila kennamuun walqabatee tarkaanfiiwwan abdachiisaa fudhachaa jiraachuu himuun, rakkoo bishaan dhugaatii furuufis deeggarsa maashinii waan arganneef rakkinicha hiikuuf hojjachaa jirra jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000