Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 19, 2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Iluu Abbaa Booritti jiraattonni Aanaa Dooranii harkifachuu riqicha Laga Gabbaafi daandiin Yaayyoo Elemoo rakkoof nu saaxilaa waan jiruuf mootummaan fala nuuf kennuu qaba jedhan.

 
__//__
Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Diriirsaa Waaqumaan durfamu, ijaarsa daandii Yaayyoo Eelemoofi riqicha Laga Gabbaa daawwate.
Jiraattota Aanaa Dooranniifi qaamoleen Mootummaa aanichaa akka ibsanitti ijaarsi daandii Yaayyoo Eelemoo Km 21 dheeratu kun bara 2003 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan kan eegalame yoo ta’u, gorsaan pirojektichaa immoo dhaabbata ‘Prominent’ jedhamu akka ta’e himu. Haa ta’u malee, piroojeektichi harkifataafi rakkoo qulqullina qaba jedhan.
Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Diriirsaa Waaqumaan durfamus, aanichatti argamuun ijaarsa daandiifi riqicha Laga Gabbaa daawwate.

 

Komiin hawaasaa kun akka hiikamuuf qaamolee adda addaa gaafatanis, hanga ammaatti furmaata kan hin arganne ta’uu, miseensi Caffee Oromiyaafi bakka buutuun hawaasa Aanaa Dooranniifi Yaayyoo Aadde Lalisee Amanaa himaniiru.
Korporeeshinii ijaarsa Oromiyaatti Mahaandisiin ijaarsa Riqicha Laga Gabbaa Obbo Taaddasaa Guddataa gamasaaniitiin, waa’ee baajata ijaarsa daandichaafi riqichaa, akkasumas diizaayinii keessaa kan hin beekneefi inumaayyuu gorsaa waliin qindoominaan hojjetaa akka hin jirree fi meeshaalee ijaarsa riqichichaa irrattis qorannoon godhamaa kan hin jirre ta’uu dubbatu.
Sababni harkifannaafi rakkoon qulqullinaa pirojektichaa jedhu Obbo Diriirsaan, hawaasaafi qaamolee mootummaa Aanaafi godinaa waan hin hirmaachifneefi jedhu.
Itti Aantuun Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Injinar Nabilaa Oliis, ijaarsi riqicha Laga Gabbaa rakkoo qulqullinaa waan qabuuf, ammas xumuuramuu isaan dura sadarkaa amma irra jiru irratti qorannoon gahaan gaggeeffamuu qaba jedhan.
Walumaagalatti, qulqullina pirojektichaan walqabatee koreen ogeessotaan deeggarame addatti hundaa’ee irra deebiin qoratamuu akka qabu Gareen Koreewwan Dhaabbii daawwannicha irratti argame kun kallattii kaa’eera.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000