Mata Duree

CAFFEE - (Caamsaa 19,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Harargee Bahaa Aanaa Haramaayaatti ijaarsa M/B Bu'uura Boruufi bishaan dhugaatii daawwate.

 
__//__
Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Dubartootaafi Hawaasummaa Caffee Oromiyaa Kab. Dr. Dalasaa Bulchaatiin kan durfamu garichi, Aanaa Haramayaatti Gandoota sadii keessatti ijaarsa piroojektii M/B bu'uura boruu hirmaannaa ummataan qarshii mil. 10 oliin ijaaramanii tajaajila baruu fi barsiisuu kennaa jiran sadii fi rakkoo bishaan dhugaatii uummata baadiyyaa aanichaa furuuf gandoota 4 keessatti walii galaan baasii Qarshii mil 9 n 'water pump'n bishaan boollaa bahee tajaajila ummataaf kennaa jiru daaawwate.
Bulchaan Aanichaa Dr. Aaqil Usmaan garee kanaaf akka ibsanitti, walii gala akka aanaatti piroojeektiiwwan 12 keessaa 9 xumuuramanii tajaajila kennaa kan jiranii fi sadeen hafanis hanga xumura bara kanaatti hojii kan eegalan ta'uu ibsaniiru.
Itti dabaluunis rakkoowwan suphaa daandii gandoota aanichaa furuuf hawaasni aanichaa kaka'umsa mataasaatiin qarshii miliyoona 125 walitti qabuun maashinoota daandiin ittiin suphaman 3 bituun hojiilee gaariin hojjetamaa akka jiru ibsaniiru.
Piroojeektota mootummaan karoorsee hojjetuun cinaatti uummatni aanichaa fedhii misoomaaf qabu hojii qabatamaan kan agarsiiseefi hojiin gama kanaan hojjetamaa jirus kanneen biroof fakkeenyummaa kan qabu ta'uu Dr. Dalasaan ibsaniiru.
Korichi oolmaasaa har'aan, qaamolee hawaasaa waliin Yuunivarsiitii Haramayaatti kan mari'atuufi hooggansa Aanichaafis duubdeebii ni kenna
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000