Mata Duree

CAFFEE - Caamsaa 18, 2014 - Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Baalee Bahaa Aanaa Raayituutti argamuun hawaasa waliin marii taasisuun daawwannaa hojiiwwan misoomaas taasiseera.

 
__//__
Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Dura Teessuu Koree Dhaabbii Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Kab. Aadde Mastaawot Fayyisaan durfamuufi hooggansi Godinichaafi Aanichaa bakka argamanitti, hawaasa waliin taasisaniin dhimmoonni misoomaa, nageenyaa, kenna tajaajilaafi rakkoo bulchinsa gaariitiin walqabatan irratti qaamolee hawaasa adda addaa waliin mari’ataniiru.
Marii hawaasa waliin taasifameen, ummanni qaamolee nageenyaa waliin qindoomuun nagaafi tasgabbii Aanichaa mirkaneessuun, guyyaa kenna tajaajilaa labsame bu’uura godhachuun sadarkaa Aanaatti raawwiin kenna tajaajilaa torbaniin idilaa’ee qorannaa taasifamaa tureen hooggansa 8fi paablik sarvaantii 52 waliigalaan namoota 60 irratti tarkaanfiin fudhatame ammas cimee itti akka qabu marii taasifamerraa hubachuun danda’ameera.
Gama biraan, piroojeektonni buleeyyiin keessattuu piroojeektiin jallisii Laga Cal-Cal, daandii Baale lamaan walqunnamsiisu, piroojeektonni bishaanii Naannoon hojjetamaa jiran harkifachuun walqabatee mootummaan xiyyeeffannoo akka kennuuf gaafatan. Dhiyeessiin meeshaalee bu’uuraa, carraa hojii uumuun walqabatee adeemsi galmeessuu, calaluufi dargaggoota eebbifamtoota hojiitti galchuu, dhiyeessii qorichaafi inshuraansii fayyaarraa tajaajila argachuu dhabuun, dhiyeessii sanyii filatamaafi xaa’oo, dhiyeessii bishaan jallisiifi marga looniifi Aanaa Raayituutti rakkoon daangaa Somaalee waliin jiru irratti mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuun deeggarsa akka taasisuuf gaafataniiru.
Walumaagalatti, hojiiwwan mootummaan hojjechaa jiruun jijjiiramni bu’uuraa kan jiru ta’uu daawwannaa taasiseefi marii hawaasaan kan mirkaneeffate korichi, keessattuu, qindoominni ummataafi qaamolee nageenyaa jidduu jiru kan jajjabeeffamu ta’uu eeruun, komiiwwan hawaasni kaasuuf kanneen akka dhiyeessii meeshaalee bu’uuraa, carraa hojii uumuu, itti fayyadama inshuraansii fayyaafi kkf irratti xiyyeeffannoon hojjetee hawaasa fayyadamaa taasisuu qaba jedhan. Dhimmoota sadarkaa Godinaafi Naannootti ilaalaman ammoo sadarkaan furamaa akka deemaniif irratti hojjenna jedhan Garicha kan dursan Aadde Mastaawot.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000