Mata Duree

CAFFEE – (Caamsaa 18,2014): Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Magaalaa Buraayyuutti hojiiwwan misoomaa daawwateera.

__//__
Gareen Koreen Dhaabbii Caffee Oromiyaa Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsa, Seeraafi Misooma Namaa Kab. Obbo Naasir Huseeniin durfamu haala kenna tajaajila sektaroota magaalichaa, hojii misoomaaf nageenyaa, qulqullina ijaarsa Pirojeektoota Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuu daawwatee jira.
Garichi, pirojektiiwwan 95 bara kana keessatti hojjetamuuf karoorfaman keessaa 45 hanga xumura bara kanaatti kan xumuraman yommuu ta'u walumaa galatti pirojektiiwwan Korichi daawwate keessaa daandii Urga'aa Shaqaa Km 5.3, Gamoo Mana Murtii Abbaa Darbii Afur, manneen namoota harka qaleeyyii 100 baasii mootummaan hojjetamaniifi Manneen Barnootaa Bu'uura Boruu baajata magaalaafi hirmaannaa ummataan hojjetamaa jiru daawwate.
Kenna tajaajilaan walqabatees, Waajjirri Kantibaa, Ejensiin Geejjibaafi Waajjirri Lafaa Magaalichaa kanneen Koree kanaan ilaalaman keessaa tokkodha.
Gareen Koree Dhaabbii kun, waltajjii kora Haqaa magaalichi qooda fudhattoota waliin nageenyaafi misoomaaf taa’e irrattis hirmaateera. Koreewwan Dhaabbii kunniin yeroo ammaa qonna magaalaa daawwachuu irratti kan argaman yommuu ta'u, borus itti fufuun hawaasa magaalichaa waliin mari'achuun hooggansaaf duubdeebii ni kennu.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000