Mata Duree

CAFFEE - (Ebla 30,2014): Gahuumsaafi naamusa ogummaan seeraa barbaadu gonfachuun beekumsaafi hubannoo argattan hojii qabatamaatti jijjiiruun haqa hawaasa keessaniif cimtanii hojjechuu qabdu jedhan Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan.

 
__//__
Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise.
Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi kenna tajaajilaa, qulqullinaafi dhaqqabummaa haqaa tumsaafi qindoomina qaamolee hundaa waan gaafatuuf hojii xiyyeeffannoo barbaadudha jedhan.

 

Keessattuu, gaaffii ijoo ummanni keenya guyyaa guyyaan carraa argatuun kaasu keessaa tokko kenna tajaajila haqaa maallaqaan bitachuun dhimma walqabatudha. Kanaaf, qaamoleen hojii kana irratti bobbaatan naamusa ogummaan tajaajila haqaa gaafatu bu'uura godhachuun, aantummaafi quuqama ummattummaa qabaattanii qulqullummaafi naamusa olaanaan ergama keessan bahachuu qabdu jedhan.
Keessattuu, dubartoonni har'a eebbifamtan itti gaafatamummaa dachaa qabaachuu keessan hubattanii ergama sadarkaa sanatti isinirraa eegamuuf of qopheessuu akka qabdan, addatti ammoo hiree argattanitti fayyadamuun miidhaawwan dubartoota irratti aggaamaniif wabii ta’uu qabdu jedhan Aadde Sa’aadaan.
Caffeenis, Ummanni Oromoo duudhaalee ganamaa sirna Gadaa irraa dhaaletti deebi'uun tajaajila haqaa si'ataa, dhaqqabamaa, loogiifi ragaa sobaarraa bilisa ta'e dhiyeenyatti haqasaa akka argatuuf seerota gargaaran baasuu baasaa kan jiru yommuu ta’u, jalqabbiiwwan gama kanaan jiran cimsuun gaheesaa adda durummaan ni bahatas jedhaniiru.
Inistitiyuutichi ogeessota Seeraa 227 simatee leenjii hojiin duraa marsaa 15ffaaf leenjisaa ture keessaa dhiira 187 fi dubartoota 35 walitti leenjifamtoota 222 eebbisiisuun gara sirna haqaatti akka makaman taasisee jira.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000