Mata Duree

(CAFFEE - Ebla 27,2014): Jilli Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurahmaaniin durfamu Godina Harargee Lixaa Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaatti Jiddu Galaa Gabaa Jimaa ijaarsa irra jiru daawwate.

 
__//__
Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan jiru ta'uu Hoogganaan Damee Bahaa Korpooreeshinichaa Obbo Mohammad Amiin Adam jila kanaaf himaniiru.
Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abduramaan, daawwannaa jiddu gala jimaa Baddeessaatti taasisaniin jiruufi jireenyi hawaasa Oromiyaa Bahaa misooma jimaarratti waan xiyyeeffatuuf hanga ifaaju argachaa waan hin turreef, mootummaan rakkoo hawaasaa kana hubatee baajata guddaa ramaduun giddu gala jimaa magaalaa Baddeessaatti ijaarsisaa jira jedhan.

 

Ta'us, jiddu galichi osoo hin xumuuramiin harkifatee waan jiruuf, itti dhiyeenyaan hordoffii taasisuun dafee xumuuramee rakkoo hawaasaa furuun fayyadamummaa ummata keenyaa mirkaneessuu akka qabu ibsaniiru. Hawaasnis, giddu galichi dafee akka xumuuramuuf tumsaafi hordoffii barbaachisu taasisuu akka qabus Aadde Sa'aadaan dhaamaniiru.
Jiddugalichi Qarshii Miil. 434 oliin hojjetamaa kan jiru ta'uu Godinichatti I/G/ Waajjiira Daldalaa Obbo Kadiir Ahimad himuun, ijaarsichaaf hordooffii taasiisaa jiraachuufi ammas yeroon dabalataa kennamee hojjetamaa jira jedhan.
Jilli kun Aanaa Gammachiisittis Mana Barumsaa Sadarka 2ffaa daree dabalataa hirmaannaa ummataan hojjatamaa jirus daawwateera.
May be an image of 1 person and headscarfMay be an image of 9 people, people standing and outdoorsMay be an image of 1 person and outdoors
May be an image of 11 people, people standing and outdoors
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000