Mata Duree

CAFFEE - (Ebla 27,2014): Dargaggoon akkuma kaleessa seenaa hojjechuun diigumsarraa biyya hambise, dhaloota boruu waan gaarii dhaalchisuuf har'a gahee keenya bahachuu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahmaan.

 
__//__
Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti kan mariisisan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahmaan, jijjiiramicha keessatti gaheen dargaggoo olaanaa ta'uu eeruun, jijjiiramicha utubuun itti fufsiisuun dhaloota egeree dhaalchisuuf dargaggoonni ga’ee bakka buu’insa hin qabu qabu jedhan.

 

Dargaggoon akkuma kaleessa seenaa hojjechuun biyyattii diigumsarraa hambiseetti; ammas humna, beekumsaafi dandeettii qabnu fayyadamuun hojii ummanni keenya itti nu gaalateeffatuufi dhaloonni boru waan gaarii nurraa dhaluu hojjechuu qabna jedhaniiru Aadde Sa'aadaan.
Rakkoo kenna tajaajilaa, qaala’insa jireenyaafi rakkoolee bulchiinsa gaarii furuufi dhimma carraa hojii uumuuf jalqabbii jiru xiyyeeffannoon hojjatamuu akka qabu eeruun, mootummaanis deeggarsa barbaachisu kan taasisuu ta’uu himaniiru.
Bulchituun Godina Harargee Lixaa Aadde Ikraam Xahaas gama isaaniin jijjiirama eegalame ceessisuu keessatti dargaggoonni gahee leencaa qabu jedhan.
May be an image of 1 personMay be an image of one or more people, people sitting and people standingMay be an image of 2 people, people standing and text that says 'OBN'
May be an image of 2 people, people sitting, people standing, headscarf and indoorMay be an image of one or more people, people standing and people sittingMay be an image of 1 person and standing
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000