Mata Duree

CAFFEE – (Ebla 20, 2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii baatii sagalii sektaroota 10 Magaalaa Adaamaatti qorate.

 
__//__
Korichi, Abbaan Taayitaa Eegumsa Naannoo Oromiyaa kallattii Caffeen ka'een korichaaf gabaasa yeroon waan hin dhiyeessineef korichi osoo hin gamaaggamiin akka deebi'uuf taasiseera.
Gabaasa raawwii hojii Biiroo Qonnaa, Biiroo Bishaaniifi Inarjii, Biiroo Daandiiwwaniifi Loojistikii, Biiroo Lafaa, Biiroo Misooma Jallisiifi Horsiise Bulaa, A/T/ Misooma Albuudaaa, A/T To’annoo Galteewwaaniifi Oomishaalee Qonnaa, Komishinii Hooggansa Sodaa Balaafi Kaafamtoota Misoomaa, Ejensii Babal’ina Waaldaalee Hojii Gamtaafi Instiitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaa qorate.

 

Raawwii manneen hojii hunda keessatti hojiin kenna tajaajila lammummaa, qindoominni seektaroota gidduu jiru, rakkoo qaala’iinsa jireenyaa damdamachiisuuf hoji dhabaa hojiitti galchuuf sochiin jiru, rakkoowwan qulqullina gabaasaan walqabatee mudatuuf duubdeebii kennameen jijjiiramni itti fufiinsaan mul’achaa jiraachuu korichi ciminaalee waloo seekteroota itti waamamanii ta’uu qorateera.
Gama biraatiin, kenna tajaajilaa si’ataa, haqa qabeessaafi dhaqqabamaa tahe maamila keessaafi alaatiif kennuun walqabatee manneen hojii hunda keessatti karaa wal fakkaataafi haqa qabeessa akkasumas, loogii irraa bilisa ta’e kennuu irratti hanqinni bal’aan jiraachuu, qabeenyi mootummaafi uummataa karaa hin malleen qisaasamaaf akka hin saaxilamne gochuuf argannoo odiitii keessaafi alaatiif xiyyeeffannoo kennuun ragaa qindeessuu, tarkaanfii fudhachuun ykn akka fudhatamu taasisuun maallaqni qisaasa’e akka deebi’u gochuu irratti hojiin hojjetamaa ture manneen hojii hunda keessatti xiyyeeffannoo dhabuufi hojii hunda bu’uura karooraatiin raawwachuu irratti harcaatiin kan mul’atu ta’uu akka hanqinaatti ilaalameera.
Dabalataanis korichi, rakkoolee raawwii pirojektoota sadarkaa sadarkaan jiran adda baasuun pirojektoonni buleeyyiis ta’e haaraan daangaa karooraan qabame keessatti xumuramanii tajaajila hawaasaaf akka oolan gochuu, balaa hongeetiin miidhaa horiifi nama irra dhaqqabe deeggeruu irratti xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechuu, weerara hawaannisaa qolachuuf hojii barbaachisu hundaa raawwachuuf karaa qindoomina qabuun hojjechuu, kenna tajaajilaa maamila keessaafi alaatiif karaa haqa qabeessa, loogii irraa bilisa ta’eefi amanamummaadhaan kennuun ammallee hanqina waan qabuuf manneen hojii hundi dhimma kana irratti xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabaniifi gabaasni sobaa sababa kamiinuu akka hin dhiyaanne of eeggannoo cimaan hojjetamuu akka qabu korichi kallatti hojii fuula duraa seekteroota hundaa akka ta’us akeeke.
Walumaagalatti, manneen hojii hunda bifa walfakkaataan qorachuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadaniif kallattiin hojii fuula duraa kennamuu I/A Dura Teessuu Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa Aadde Caaltuu Tuqaa ibsan.
May be an image of 1 person, sitting and indoorMay be an image of 7 people, people sitting and indoorMay be an image of 7 people, people sitting and indoorMay be an image of 5 people, people sitting and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000