Mata Duree

CAFFEE – (Ebla 20, 2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii baatii sagalii seektaroota torbaa (7) Magaalaa Adaamaatti qorate

.
=//=
Korichi, raawwii hojii Biiroo Maallaqaa, Biiroo Galii, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Dinagdee Addaa Gadaa, Komishinii Karooraafi Misoomaa, Ejeensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa gamaaggame.
Gabaasa raawwii hojii Biiroo Maallaqa Oromiyaa kan dhaggeeffate korichi, raawwiin hojii karoora, hordoffiifi gamaaggama raawwii misoomaa fooyyee qabaachuu ibsuun keessattuu, dokumentii karoora piroojektota Bara 2014 xumuuruu; ibsaafi facaatiin pirojektootaa akkasumas hojiin bulchiinsa baajataafi kkf hedduun kan hojjataman ta’uu, hojiin herreega walitti qabamaafi kaffalamaa adda baasuun furmaata akka argatu taasisuuf hojjatameen walii gala hanga kurmaana kanaatti sadarkaa godinaa, aanaafi bulchiinsa magaalaatti walitti qabamaa Qr. 735,504,634fi kanfalamaa Qr. 916,640,512 waliigala Qr. 1,652,145,146 akka gadii bu’u taasifamuu, manneen hojii mootummaa bifa hammayyaafi qisaasama hambisuu danda’uun qabeenya mootummaa bulchuu akka danda’aniif Sooft-weerii bulchiinsa qabeenyaa hojirra akka oolu taasisuu jajjabeessaa ta’uu, raawwii hojii dhimma koorniyaa, daa’imman HIVfi kenna tajaajila lammummaas akka ciminaatti ilaalameera.

 

Raawwii Biiroo Dhaabbilee Misooma Mootummaa keessatti, hojimaata dhaabbilee misoomaa bu’aa qabeessa taasisuufi dantaa mootummaa eegsisuu danda’u qopheessuun hojiirra oolchuuf jalqabbiin jiru gaarii ta'uu, kessattuu, dhaabbilee misoomaa 24 kan mootummaan sheerii olaanaafi xiqqaa keessaa qabu hojiin ragaa adda baasuu, hojiin kenna tajaajila lammummaafi fayyadamummaa hawaasaan walqabatee hojjatame fooyyee qabaachuu akka ciminaatti korichaan ilaalame.
Gama biraan, mancaatii bosonaa hanbisuuf hojiin hojjatame laafaa ta’uu, raawwiin piroojektoota ijaarsa adda addaa KIOtiin hojjetaman gadi bu’aa ta’uun dhimmoota akka hanqinaatti korichi gamaaggame keessaa isaan ijoodha.
Raawwii hojii Biiroo Galiin walqabatees, kurmaana kana keessa kaffaltoota gibiraa 502,527f hubannoo uumuuf karoorfame keessaa 456,083(%91) kan raawwatame ta'uu, ragaa qaama sadaffaa 74,375 sassaabuuf karoorfame keessaa qaama gibiraafi taaksii murteessuuf kan darbe 71,786(%96.51 ta'uun, raawwiin galii idileefi mana qopheessaas gaarii ta'uu akka ciminaatti madaaleera.
Gama biraan, raawwiin komii murtii taaksii keessummeessuufi, hordoffii nagahee kaffalaa gibiraa gadi bu’uun, komiin murtii taaksii yeroon deebii argachuu dhabuufi kuufamni taaksii hedduun osoo hin sassaabamiin jiraachuun akka haqinaatti gamaaggamameera.
Walumaagalatti, manneen hojii hunda bifa walfakkaataan qorachuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadaniif kallattiin hojii fuula duraa kennamuu Dura Teessuun Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Caffee Oromiyaa Aadde Mastaawoot Fayyisaa ibsaan.
May be an image of 2 people, people sitting and indoorMay be an image of 4 people, people sitting, people standing and indoor

May be an image of 2 people, people sitting and people standingMay be an image of 4 people, people sitting and indoor

 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000