Mata Duree

CAFFEE - (Ebla 20, 2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii baatii sagalii sektaroota 11 Magaalaa Adaamaatti qorate.

 
=//=
Korichi raawwii hojii Biiroo Fayyaa, Biiroo Barnootaa, Biiroo Dhimma Hojjetaafi Hawaasummaa, Biiroo Aadaafi Tuurizimii, Biiroo Komunikeeshinii, Biiroo Dhimma Daa'immaaniifi Dubartootaa, Biiroo Dargaggoofi Ispoortii, OBN, Komiishinii Tuurizimii, Inistitiyutii Qorannoofi Qu'annoo Oromoofi Giddugala Aadaa Oromoo gamaaggame.
Raawwii manneen hojii hundaa keessatti, hirmaannaan ummataafi abbootii qabeenyaan hojiileen tola ooltummaa garaa garaan bal’inaan hojjetamuu, pirojeektonni buleeyyiin hedduun xumuuramuufi kanneen hin xumuuramiinis hojiin isaanii ciminaan hojjetamaafi hordofamaa jiraachuu, hojiin komunikeshiniifi itti fayyadamni miidiyaa seektaroota hunda keessatti fooyya’aa dhufuufi akka fakkeenyaatti, miidiyaa hawaasaafi OBNn fayyadamuu irratti jijjiiramni kan jiru ta'uu kanneen akka ciminaatti korichaan ilaalamanidha.

 

Gama biraan, rakkoo kenniinsa tajaajilaan walqabatee jiru furuuf hojiin hojjetamaa ture hanqina qabaachuu, qindoominni sektaroota hawaasummaa gidduu jiru hanqina qabaachuu, qabiinsiifi itti fayyadamni qabeenyaa akkasumas, argannoo odiitii bu’uura godhachuun qabeenya bade deebisiisuu ilaalchisee sochiin akka waliigalaatti jiru laafaa ta’uu, qulqullinni karooraafi gabaasni itti dhiyaatu hanqina qabaachuu, gabaasni kurmaanaa yeroo gabaafamu karoora waggaa keessatti karoorfame dhiifamee kallattii biraan kan milkaa’e qofa gabaasuu, ergama hojii tarsiimaa’aa ta’een naannoofi biiroo ofii beeksisuu irratti hojjechuurra hojii hin lakkaa’amne funaanuun kan mul’atu ta’uu akka hanqinaatti korichi qorateera.
Walumaagalatti, korichi ciminaaleefi hanqinaalee sekteroota gamaaggamee adda baasuun duubdeebii kennuun dhimmoota xiyyeeffannoo addaa barbaadaniifi yeroo itti aananitti hojjetamuu qabaniif kallattii hojii fuula duraa kennuu Dura Ta’aan Koree Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa Dr. Dalasaa Bulchaan ibsan.
May be an image of 2 people, people sitting and people standingMay be an image of 3 people, people sitting, people standing and indoorMay be an image of 1 person, sitting and indoor
May be an image of 4 people, people sitting and indoorMay be an image of 5 people, people sitting, people standing and indoor
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Waxabajjii…

CAFFEE – (Waxabajjii 16/2014): Caffeen Oromiyaa, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuuf xiyyeeffannoo addaan hojjata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaani.

  __//__ Caffeen Oromiyaa, Afyaa’ota Manneen Maree Aanaaleefi Magaalota Oromiyaa waliin gamaaggama Raawwii Hojii Bara 2014 Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru irratti kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Sa’adaa Abdurahmaan, barri 2014...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Hawaasa nagaan jiraatu irratti murni shororkeessaa ABO-Shanee ajjeechaa gara jabinaa raawwateen, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Ganda Toleetti lubbuu lammiilee nagaa darbeefi qabeenyaa manca'eef; Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, gocha lammiilee nagaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Waxabajjii…

  __//__ Argannoon Odiitii Keessaa Biiroo Maallaqa Oromiyaafi Odiitiin Waliigalaa Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaatiin gaggeeffamaa ture hooggansi manneen hojii lamaanii walduraa duubaan bu'aa argannoo odiitii isaanii gabaasa dhiyeessaniiru. Hoogganaa Biiroo Maallaqaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

  __//__ Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti Jilli Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa, Haqaafi Demokiraasii tarkaanfii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf fudhachaa jiru ilaalchisee Godinaalee, Aanaaleefi Magaalota muraasa keessatti daawwannaa qaamaa taasisu sababeeffachuun Waajjira...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Waxabajjii…

CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

  __//__ Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti. Jilli kun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000