Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 23, 2014): Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa 16ffaan akka Naannoo Oromiyaatti boru Sadaasa 24 bara 2014 Magaalaa Finfinneetti kabajama.

 
___//___
Afyaa'iin Caffeen Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan, Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti kabajamu ilaalchisee miidigaaleef ibsa kennaniiru.
Guyyaan kun, "Obbolummaan Tokkummaa Sabdaneessummaaf!" mata duree jedhuun bara kana ni kabajama kan jedhan Aadde Sa'adaan, sadarkaa Naannoo Oromiyaatti Sadaasa 15 Bara 2014 irraa eegalee hojiiwwan kenna tajaajila lammummaa adda addaa kan akka kunuunsa ashaaraa magariisaa, bittaa boondiifi Gooticha Raayyaa Ittisa Biyyaaf dhiiga arjoomuun kabajamaa turuusaa miidiyaaleef ibsaniiru.

 

Sadaasni 24 Bara 2014 immoo sadarkaa Naannootti ayyaanicha bakka keessummoonni naannoleefi Federaalaa argamanitti marii paanaalii dhimma sabdaneessummaa, birmadummaa biyyaafi hidha haaromsaarratti hayyootaan qophaa'ee dhiyaatuu irratti mari’achuufi sirnoota kabaja ayyaanichaaf qophaa'an birootiin dabaalamee kan kabajamu ta'uu Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan himaniru.
Ayyannichi bara kanaa yeroo kabajamu yeroo injifannoon birmadummaa biyyatti mirkaneessuufi awwaala murna shororkeessaa TPLFfi ergamtoota isaanii dhiyeessuuf guyyaa guyyaan Gootichi Raayyaa Ittisa Biyyaa hooggansa Muummee Ministeraa keenyaan kennamaa jiruun galmaa'aa jirutti ta'uun adda kan taasisu ta'uu Aadde Sa'aadaan ibsaniiru.
Bara kana Naannoleen haala qabatamaa naannoo isaaniitiin ayyaana kana akka kabajaniifi akka biyyaaleessaatti hariiroo uummatoota naannolee ollaa waliin jiru cimsuuf Saboota, Sabalammootaafi Ummatoota naannoo ollaa wajjin akka kabajan kallattiin taa'eera.
Guyyaan Sabootaa, Sablammootaafi Uummatootaa Sadaasa 29 Guyyaa Heerri Mootummaa Biyyattii itti ragga'e yaadachuuf bara 1998 irraa eegalee Naannooleefi Magaalota biyyattii keessatti kan kabajamaa ture yoo ta'u, bara kana marsaan 16ffaan guutuu biyyaatti Sadaasa 29 bara 2014 Magaalaa Dirree Dhowaatti kabajama.
 
 
May be an image of 1 person, standing and sittingMay be an image of 3 people, people standing and indoor
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Sadaasa 23…

  ___//___ Afyaa'iin Caffeen Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan, Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti kabajamu ilaalchisee miidigaaleef ibsa kennaniiru. Guyyaan kun, "Obbolummaan Tokkummaa Sabdaneessummaaf!" mata duree jedhuun bara kana ni kabajama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 15…

  Saganticharratti Haasawaa baniinsaa lan taasisan Aadde Sa'adaan, Sadaasni 29 walqixxummaan sabootaa guyyaa itti ragga'e; guyyaan kun wareegama qaalii sabaafi sablammoota biyyattiin kan argamedha jedhan. Guyyaa kana wayita kabajnu Asharaa Sabaafi Sablammoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 09…

  __//__ Korichi sektaroota isaaf itti waamaman Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Ejensii Geejibaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii, Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa, Biiroo Investimeentiifi Industriifi Eejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Sadaasa 08…

  __//__ Korichi gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Mana Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uura Hawaasummaafi kkf qorateera. Gabaasa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 08…

  __//__ Koreen kun, raawwii hojii Biiroo Galii, Biiroo Maallaqaa, Komishinii Karooraafi Misooma, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 07…

  // Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagalee ummata Naannichaan Fulbaana darbe bifa haaraan hundaa'e sadarkaa fedhiin misooma ummata naannichaa irra gaheen karaa walgituun gurmaa'ina isaa irra deebiin fooyyessuun hoggansa ergama kana fudhatee Galmoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000