Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 23, 2014): Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa 16ffaan akka Naannoo Oromiyaatti boru Sadaasa 24 bara 2014 Magaalaa Finfinneetti kabajama.

 
___//___
Afyaa'iin Caffeen Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan, Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti kabajamu ilaalchisee miidigaaleef ibsa kennaniiru.
Guyyaan kun, "Obbolummaan Tokkummaa Sabdaneessummaaf!" mata duree jedhuun bara kana ni kabajama kan jedhan Aadde Sa'adaan, sadarkaa Naannoo Oromiyaatti Sadaasa 15 Bara 2014 irraa eegalee hojiiwwan kenna tajaajila lammummaa adda addaa kan akka kunuunsa ashaaraa magariisaa, bittaa boondiifi Gooticha Raayyaa Ittisa Biyyaaf dhiiga arjoomuun kabajamaa turuusaa miidiyaaleef ibsaniiru.

 

Sadaasni 24 Bara 2014 immoo sadarkaa Naannootti ayyaanicha bakka keessummoonni naannoleefi Federaalaa argamanitti marii paanaalii dhimma sabdaneessummaa, birmadummaa biyyaafi hidha haaromsaarratti hayyootaan qophaa'ee dhiyaatuu irratti mari’achuufi sirnoota kabaja ayyaanichaaf qophaa'an birootiin dabaalamee kan kabajamu ta'uu Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan himaniru.
Ayyannichi bara kanaa yeroo kabajamu yeroo injifannoon birmadummaa biyyatti mirkaneessuufi awwaala murna shororkeessaa TPLFfi ergamtoota isaanii dhiyeessuuf guyyaa guyyaan Gootichi Raayyaa Ittisa Biyyaa hooggansa Muummee Ministeraa keenyaan kennamaa jiruun galmaa'aa jirutti ta'uun adda kan taasisu ta'uu Aadde Sa'aadaan ibsaniiru.
Bara kana Naannoleen haala qabatamaa naannoo isaaniitiin ayyaana kana akka kabajaniifi akka biyyaaleessaatti hariiroo uummatoota naannolee ollaa waliin jiru cimsuuf Saboota, Sabalammootaafi Ummatoota naannoo ollaa wajjin akka kabajan kallattiin taa'eera.
Guyyaan Sabootaa, Sablammootaafi Uummatootaa Sadaasa 29 Guyyaa Heerri Mootummaa Biyyattii itti ragga'e yaadachuuf bara 1998 irraa eegalee Naannooleefi Magaalota biyyattii keessatti kan kabajamaa ture yoo ta'u, bara kana marsaan 16ffaan guutuu biyyaatti Sadaasa 29 bara 2014 Magaalaa Dirree Dhowaatti kabajama.
 
 
May be an image of 1 person, standing and sittingMay be an image of 3 people, people standing and indoor
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000