Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 09, 2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2014 sektaroota saddeet( gamaaggameera.

 
__//__
Korichi sektaroota isaaf itti waamaman Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Ejensii Geejibaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii, Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa, Biiroo Investimeentiifi Industriifi Eejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa waliin gamaaggama taasiseera.

 

Raawwii Hojii Biiroo Misooma Magaalaafi Manneeni ilaalchisee paarkii magarisummaa qarqara lageenitti xiyyeeffannoo addaan hojjetamaa jiraachuu, magaalota ammayyeessuuf sochiin hojilee riifoormii taasifamaa jiraachuu, oomisha kuduraafi muduraa irratti bara kana karaa addaan hojjetamaa jiraachuufi qulqullina magaalotaa eegsisuuf hojileen hojjetamaa jiran korichi cimina jedheera.
Hataa’uuti, gandoota pilaanidhaan gara magaalatti makaman irratti xiyyeeffannaan kenname laafaa ta’uufi ijaarsi seeraan alaa gandoota baadiyaa pilaaniin gara magaalatti makaman biratti babal’achaa dhufuun immoo hanqinaa jedheera korichi.
Gama raawwii hojii Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaafi Eejeensii Geejibaa Oromiyaatiin qorannoofi leenjiin sirna daldalaa irratti hojjetame gaarii ta’uu, dhiyeessii al-ergee irratti hojiin hojjetame fooyyee qabachuu, misooma daldalaa babal’isuuf carraaqqqiin jiru gaarii ta’uufi to’annoofi hordoffii tajaajila geejibaa irratti hojiin hojjetame gaarii ta’uu akka ciminaatti kan ilaalame yommuu ta’u, riifoormii daldalaa akkaataa barbaadameen hojiirra oolchuu dhabuu, to’annoon gabaa irratti taasifamaa jiru hanqina qabachuu, dhiyeessii meeshalee bu’uuraa irratti hanqinaaleen jiraachuufi akkasumas fedhiifi dhiyeessiin tajaajila geejibaa walsimuu dhabuu, qaamolee akka poolisii, tiraafikaafi kanneen biro wajjin qindoominaan hojjechuudhabamuun immoo hanqinaalee raawwii hojii keessatti mu’ate ta’u korichi kaaseera.
Bifuma walfakkaatuun seekteraalee Korichaaf itti waamaman hundaa gamaaggamuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun kallatti hojiifi dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadaniif xiyyeeffannoon kennamee raawwii hojii kurmaana itti aanu keessatti hagugamee akka hojjetamuuf dkallattin hojii karaa Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Obbo Abdulqaadir Huseenin kennameera.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Sadaasa 23…

  ___//___ Afyaa'iin Caffeen Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan, Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti kabajamu ilaalchisee miidigaaleef ibsa kennaniiru. Guyyaan kun, "Obbolummaan Tokkummaa Sabdaneessummaaf!" mata duree jedhuun bara kana ni kabajama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 15…

  Saganticharratti Haasawaa baniinsaa lan taasisan Aadde Sa'adaan, Sadaasni 29 walqixxummaan sabootaa guyyaa itti ragga'e; guyyaan kun wareegama qaalii sabaafi sablammoota biyyattiin kan argamedha jedhan. Guyyaa kana wayita kabajnu Asharaa Sabaafi Sablammoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 09…

  __//__ Korichi sektaroota isaaf itti waamaman Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Ejensii Geejibaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii, Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa, Biiroo Investimeentiifi Industriifi Eejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Sadaasa 08…

  __//__ Korichi gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Mana Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uura Hawaasummaafi kkf qorateera. Gabaasa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 08…

  __//__ Koreen kun, raawwii hojii Biiroo Galii, Biiroo Maallaqaa, Komishinii Karooraafi Misooma, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 07…

  // Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagalee ummata Naannichaan Fulbaana darbe bifa haaraan hundaa'e sadarkaa fedhiin misooma ummata naannichaa irra gaheen karaa walgituun gurmaa'ina isaa irra deebiin fooyyessuun hoggansa ergama kana fudhatee Galmoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000