Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 09, 2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2014 sektaroota saddeet( gamaaggameera.

 
__//__
Korichi sektaroota isaaf itti waamaman Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Ejensii Geejibaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii, Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa, Biiroo Investimeentiifi Industriifi Eejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa waliin gamaaggama taasiseera.

 

Raawwii Hojii Biiroo Misooma Magaalaafi Manneeni ilaalchisee paarkii magarisummaa qarqara lageenitti xiyyeeffannoo addaan hojjetamaa jiraachuu, magaalota ammayyeessuuf sochiin hojilee riifoormii taasifamaa jiraachuu, oomisha kuduraafi muduraa irratti bara kana karaa addaan hojjetamaa jiraachuufi qulqullina magaalotaa eegsisuuf hojileen hojjetamaa jiran korichi cimina jedheera.
Hataa’uuti, gandoota pilaanidhaan gara magaalatti makaman irratti xiyyeeffannaan kenname laafaa ta’uufi ijaarsi seeraan alaa gandoota baadiyaa pilaaniin gara magaalatti makaman biratti babal’achaa dhufuun immoo hanqinaa jedheera korichi.
Gama raawwii hojii Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaafi Eejeensii Geejibaa Oromiyaatiin qorannoofi leenjiin sirna daldalaa irratti hojjetame gaarii ta’uu, dhiyeessii al-ergee irratti hojiin hojjetame fooyyee qabachuu, misooma daldalaa babal’isuuf carraaqqqiin jiru gaarii ta’uufi to’annoofi hordoffii tajaajila geejibaa irratti hojiin hojjetame gaarii ta’uu akka ciminaatti kan ilaalame yommuu ta’u, riifoormii daldalaa akkaataa barbaadameen hojiirra oolchuu dhabuu, to’annoon gabaa irratti taasifamaa jiru hanqina qabachuu, dhiyeessii meeshalee bu’uuraa irratti hanqinaaleen jiraachuufi akkasumas fedhiifi dhiyeessiin tajaajila geejibaa walsimuu dhabuu, qaamolee akka poolisii, tiraafikaafi kanneen biro wajjin qindoominaan hojjechuudhabamuun immoo hanqinaalee raawwii hojii keessatti mu’ate ta’u korichi kaaseera.
Bifuma walfakkaatuun seekteraalee Korichaaf itti waamaman hundaa gamaaggamuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun kallatti hojiifi dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadaniif xiyyeeffannoon kennamee raawwii hojii kurmaana itti aanu keessatti hagugamee akka hojjetamuuf dkallattin hojii karaa Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Obbo Abdulqaadir Huseenin kennameera.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000