Mata Duree

CAFFEE – (Sadaasa 08,2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraafi Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii sektaroota isaaf itti waamaman 13 qorateera.CAFFEE – (Sadaasa 08,2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraafi Qabeenya Namaa Caffe

 
__//__
Korichi gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Mana Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uura Hawaasummaafi kkf qorateera.
Gabaasa Waajjira Pireezidaantii kan dhaggeeffate korichi, mootummaa haaraa hundeeffamuuf raawwii karoora hojiiwwan ijoo sadarkaa Naannoo, Godinaafi Magaalotaa qindeessuun walqabatee, hanqina qulqullinaafi harkifannaa piroojektotaa irratti komiiwwan ka'an xiqqeessuuf hojiin hojjetame cimina jedhe.

 

Gama biraan, dambiiwwan bara 2013 bahan hojiirra oolchuu irratti, iyyannoowwaniifi komiiwwan dhiyaataniif furmaata kennuufi qulqullinni murtii sadarkaa Godinaafi magaalotaa irratti Mana Maree bulchiinsaan kennamaa jiru laafaa ta'uu eeruun hanqina jedheera.
Raawwii MMWOn walqabatee, manneen murtii haala salphaa ta’een tajaajila abbaa seerummaa kennuuf keessaattuu tajaajila gorsaa, deeggarsa seeraa bilisaa, hiiktuu afaanii, tajaajila mana murtiin kennamu, sochii manneen murtii riifoormii tekinoolojii ammayyaa’aan deeggaruuf hojiin hojjetamaa jiru akka ciminaatti ilaaleera.
Gama biraan, qulqullinniifi tajaajilli abbaa seerummaa manneen murtii hunda biratti walfakkaachuu dhabuun, ragaa sobaa xiqqeessuuf tooftaan ittiin xiinxalamu laafaa ta'uu, sirnaafi hojimaatawwan diriiranii jiran duguuganii hojiirra oolchuu dhabuun dhimmoota akka hanqinaatti ilaalamanidha.
Raawwii Bulchiinsaafi Nageenyaan walqabatee, olaantummaa seeraafi nageenya naannoo mirkaneessuuf ijaarsa Gaachana Sirnaafi caasaa nageenyaa hunda cimsuun walqabatee, caasaa milishaa cimsuun olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojiin hojjetamaa jiru, gurmaa'iinsa milishaa gulantaan jiru cimsuuf, nageenya naannoo daangaafi dhaabbilee amantaa gidduu jiru, daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa hordofuufi to'achuun walqabatee hojiin hojjetamaa ture akka ciminaatti ilaalameera.
Gama biraan, hojiin nageenyaa itti fufiinsaan kan hojjatamu ta'uusaarraan kan ka'e sirna hordoffiifi deeggarsaa cimaa waan barbaaduuf nageenya naannichaa karaa walfakkaataan mirkaneessuufi sagantaa idileen hordoffii taasisuu irratti, eegumsa dhaabbiifi sochii cimsuuf jalqabbiin jiraatus quubsaa ta'uu dhabuun akka hanqinaatti korichaan ilaalameera.
Walumaagalatti, Korichi gabaasa raawwii manneen hojii hafan biroos bifuma walfakkaatuun qoratee kallattii kan kaa'e yommuu ta'u, Kurmaana 1ffaa keessatti qophii karooraa irraa eegalee raawwiin hojii akka ciminaatti ilaalame daran cimee itti fufuu akka qabu akeekuun, kurmaanni 2ffaa hojiiwwan hedduun yeroo itti raawwatamuu qaban waan ta'eef kanneen hanqina jedhamanii adda bahan galtee godhachuun xiyyeeffannoo olaanaadhaan hojjetamuu akka qaban Dura Taa'aan Korichaa Obbo Naasir Huseen kallattii kaa'aniiru.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 20, 2…

  __//__ Korichi, Abbaan Taayitaa Eegumsa Naannoo Oromiyaa kallattii Caffeen ka'een korichaaf gabaasa yeroon waan hin dhiyeessineef korichi osoo hin gamaaggamiin akka deebi'uuf taasiseera. Gabaasa raawwii hojii Biiroo Qonnaa, Biiroo Bishaaniifi Inarjii, Biiroo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000