Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 08,2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2014 manneen hojii torbaa(7) gamaaggamee jira.

 
__//__
Koreen kun, raawwii hojii Biiroo Galii, Biiroo Maallaqaa, Komishinii Karooraafi Misooma, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa qorateera.
Raawwii hojii Biiroo Galii Oromiyaa kan qorate Koreen kun daldaltoota 120 galii gibiraafi taaksii irraa eegmu kaffalanii godinaafi magaalota keessatti hojjetaniifi kaffaltoota gibiraaf moodela ta’aniif badhaasaafi beekamtiin kennamuu, godinaalee, magaalota, kutaalee magaalaa raawwii walii galaan 1ffaa hanga 3ffaa bahaniif beekamtiin kennamuu, raawwiin hojii tajaajila Lammummaa jajjabeessaa ta’uufi Raayyaa Ittisa biyyaa jajjabeessuuf galaa sangoota bitanii dhiyeessuu akka ciminaatti korichi gamaaggamuun cimina jedhe.

 

Kun akkuma jirutti ta'ee, raawwiin eeruu dhiyaate qulqulleessuu gadi aanaa ta’uu, gabaasa guutuufi yeroo isaa eegate gabaasuu dhabuufi raawwiin itti fayyadama baajataa gadi aanaa ta’uu xiinxaluun hanqina jedheera.
Biiroo Maallaqa Oromiyaan walqabatee, hojiin karoora iImala dadhaadhinaa imaammataafi tarsimoo mootummaa haala qabatamaa mana hojiin qophaa’uu, gaggeessaafi raawwataa sadarkaan jiruuf leenjii dandeetti raawwachisummaa isaanii cimsu kennamuu, raawwiin itti fayyadama baajataa birichaa fooyya’aa ta’uufi qabeenyi mootummaa tajaajila kennuu danda’aniifi tajaajila kennuu hin dandeenye sadarkaa naannoo hanga caasaa gaditti jiran adda baasuun akka dhabamsiifaman ta’uun hojilee akka ciminaatti ilaalaman ta’uu ibsa korichi.
Gama biraan, mallaqni deeggarsa UNFPAfi UNDP sababa karoorri waggaa yeroon hin mirkanoofneef hanga xumura kurmaana kanaatti gadhifamuu dhabuu, rakkoo hanqina baajataa aanaaleefi Bul. Magaalotaa irra deddeebiin mul’atu karaa hiikuu danda’uun qooddiin baajataa karaa iftoomina qabuun raawwachuu irratti kan hafu ta’uu, itti fayyadama baajata Fandii ‘CRGE’ ilaalchisee sagantaaleen heedduu raawwiin isaanii gad aanaa ta’uu korichi kan gamaaggame yommuu ta’u, hojiin seera Taaksii kabachisuufi galii sassabuu akka naannootti jiru, itti fayyadama baajataafi argannoo odiitii keessaafi alaa, argannoo odiitii irra deddeebiin mul’achaa jiran ajandaa mootumaa taasisuufi akka Biirootis ciminaan irratti hojjetamuu kan qabu ta’uufi hojilee oomishaafi qulqullina dabaluu, mallaqa gurgurtaa sanyiifi kaffaltii tajaajila geejibaa qaamolee adda addaa biratti hafe sassabuuf xiyyeeffannoo kan barbaadu ta’uu korichi eereera.
Walumaagalatti, manneen hojii hafanis bifa walfakkaatuun qorachuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun, dhimmoota xiyyeeffannoofi kallattii fuula duraa barbaadaniif mala furmaataa kaa’uu Dura Teessuu Korichaa Aadde Mastawot Fayyisaa ibsaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
 
 
Comment
 
 
Share
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000