Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 08,2014): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2014 manneen hojii torbaa(7) gamaaggamee jira.

 
__//__
Koreen kun, raawwii hojii Biiroo Galii, Biiroo Maallaqaa, Komishinii Karooraafi Misooma, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa qorateera.
Raawwii hojii Biiroo Galii Oromiyaa kan qorate Koreen kun daldaltoota 120 galii gibiraafi taaksii irraa eegmu kaffalanii godinaafi magaalota keessatti hojjetaniifi kaffaltoota gibiraaf moodela ta’aniif badhaasaafi beekamtiin kennamuu, godinaalee, magaalota, kutaalee magaalaa raawwii walii galaan 1ffaa hanga 3ffaa bahaniif beekamtiin kennamuu, raawwiin hojii tajaajila Lammummaa jajjabeessaa ta’uufi Raayyaa Ittisa biyyaa jajjabeessuuf galaa sangoota bitanii dhiyeessuu akka ciminaatti korichi gamaaggamuun cimina jedhe.

 

Kun akkuma jirutti ta'ee, raawwiin eeruu dhiyaate qulqulleessuu gadi aanaa ta’uu, gabaasa guutuufi yeroo isaa eegate gabaasuu dhabuufi raawwiin itti fayyadama baajataa gadi aanaa ta’uu xiinxaluun hanqina jedheera.
Biiroo Maallaqa Oromiyaan walqabatee, hojiin karoora iImala dadhaadhinaa imaammataafi tarsimoo mootummaa haala qabatamaa mana hojiin qophaa’uu, gaggeessaafi raawwataa sadarkaan jiruuf leenjii dandeetti raawwachisummaa isaanii cimsu kennamuu, raawwiin itti fayyadama baajataa birichaa fooyya’aa ta’uufi qabeenyi mootummaa tajaajila kennuu danda’aniifi tajaajila kennuu hin dandeenye sadarkaa naannoo hanga caasaa gaditti jiran adda baasuun akka dhabamsiifaman ta’uun hojilee akka ciminaatti ilaalaman ta’uu ibsa korichi.
Gama biraan, mallaqni deeggarsa UNFPAfi UNDP sababa karoorri waggaa yeroon hin mirkanoofneef hanga xumura kurmaana kanaatti gadhifamuu dhabuu, rakkoo hanqina baajataa aanaaleefi Bul. Magaalotaa irra deddeebiin mul’atu karaa hiikuu danda’uun qooddiin baajataa karaa iftoomina qabuun raawwachuu irratti kan hafu ta’uu, itti fayyadama baajata Fandii ‘CRGE’ ilaalchisee sagantaaleen heedduu raawwiin isaanii gad aanaa ta’uu korichi kan gamaaggame yommuu ta’u, hojiin seera Taaksii kabachisuufi galii sassabuu akka naannootti jiru, itti fayyadama baajataafi argannoo odiitii keessaafi alaa, argannoo odiitii irra deddeebiin mul’achaa jiran ajandaa mootumaa taasisuufi akka Biirootis ciminaan irratti hojjetamuu kan qabu ta’uufi hojilee oomishaafi qulqullina dabaluu, mallaqa gurgurtaa sanyiifi kaffaltii tajaajila geejibaa qaamolee adda addaa biratti hafe sassabuuf xiyyeeffannoo kan barbaadu ta’uu korichi eereera.
Walumaagalatti, manneen hojii hafanis bifa walfakkaatuun qorachuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun, dhimmoota xiyyeeffannoofi kallattii fuula duraa barbaadaniif mala furmaataa kaa’uu Dura Teessuu Korichaa Aadde Mastawot Fayyisaa ibsaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
 
 
Comment
 
 
Share
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Sadaasa 23…

  ___//___ Afyaa'iin Caffeen Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan, Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti kabajamu ilaalchisee miidigaaleef ibsa kennaniiru. Guyyaan kun, "Obbolummaan Tokkummaa Sabdaneessummaaf!" mata duree jedhuun bara kana ni kabajama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 15…

  Saganticharratti Haasawaa baniinsaa lan taasisan Aadde Sa'adaan, Sadaasni 29 walqixxummaan sabootaa guyyaa itti ragga'e; guyyaan kun wareegama qaalii sabaafi sablammoota biyyattiin kan argamedha jedhan. Guyyaa kana wayita kabajnu Asharaa Sabaafi Sablammoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 09…

  __//__ Korichi sektaroota isaaf itti waamaman Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Ejensii Geejibaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii, Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa, Biiroo Investimeentiifi Industriifi Eejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Sadaasa 08…

  __//__ Korichi gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Mana Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uura Hawaasummaafi kkf qorateera. Gabaasa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 08…

  __//__ Koreen kun, raawwii hojii Biiroo Galii, Biiroo Maallaqaa, Komishinii Karooraafi Misooma, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 07…

  // Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagalee ummata Naannichaan Fulbaana darbe bifa haaraan hundaa'e sadarkaa fedhiin misooma ummata naannichaa irra gaheen karaa walgituun gurmaa'ina isaa irra deebiin fooyyessuun hoggansa ergama kana fudhatee Galmoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000