Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 07,2014): Caffeen fedhiifi faayidaa ummata bakka isa buufatee mirkaneessuuf cimee hojjata jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahmaan

 
//
Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagalee ummata Naannichaan Fulbaana darbe bifa haaraan hundaa'e sadarkaa fedhiin misooma ummata naannichaa irra gaheen karaa walgituun gurmaa'ina isaa irra deebiin fooyyessuun hoggansa ergama kana fudhatee Galmoota Karoora Imala Badhaadhinaa qabame milkeessuu danda'u ramadee hojiitti seenuusaa Aadde Sa'adaan yaadachiisuun, Caffeen karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase bu'uura godhachuun raawwii hojiiwwan mootummaa irratti hordoffiifi to'annoo karaa Koreewwan Dhaabbiisaa kan gaggeessu ta'uu ibsaniiru.

 

Kanaaf, raawwii hojii Kurmaana 1ffaa gamaaggamuun duratti hooggansa qaamolee mootummaafi manneen hojiif sirna hordoffiifi to'annoo ilaalchisee hubannoo uumuun barbaachisaa ta'ee waan argameef waltajjii hubannoo uumuu kana qopheessine jedhan.
Sirna Hordoffiifi To'annoo Caffeen raawwatu irratti Waltajjiin hubannoo uumuu hooggansa qaamolee mootummaafi sektaroota naannichaaf qophaa'e Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u, waltajjii kanatti aansuun Koreewwan Dhaabbii hundinuu waaree booda irraa eegalee borus itti fufuun sektaroota isaaniif itti waamaman waliin gamaaggama raawwii hojii Kurmaana 1ffaa kan gaggeessan ta'a.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
 
 
 
 
 May be an image of 1 person, standing, sitting and indoorMay be an image of 2 people, people sitting and people standingMay be an image of 6 people, people sitting, people standing and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Sadaasa 23…

  ___//___ Afyaa'iin Caffeen Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan, Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti kabajamu ilaalchisee miidigaaleef ibsa kennaniiru. Guyyaan kun, "Obbolummaan Tokkummaa Sabdaneessummaaf!" mata duree jedhuun bara kana ni kabajama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 15…

  Saganticharratti Haasawaa baniinsaa lan taasisan Aadde Sa'adaan, Sadaasni 29 walqixxummaan sabootaa guyyaa itti ragga'e; guyyaan kun wareegama qaalii sabaafi sablammoota biyyattiin kan argamedha jedhan. Guyyaa kana wayita kabajnu Asharaa Sabaafi Sablammoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 09…

  __//__ Korichi sektaroota isaaf itti waamaman Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Ejensii Geejibaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii, Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa, Biiroo Investimeentiifi Industriifi Eejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Sadaasa 08…

  __//__ Korichi gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Mana Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uura Hawaasummaafi kkf qorateera. Gabaasa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 08…

  __//__ Koreen kun, raawwii hojii Biiroo Galii, Biiroo Maallaqaa, Komishinii Karooraafi Misooma, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 07…

  // Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagalee ummata Naannichaan Fulbaana darbe bifa haaraan hundaa'e sadarkaa fedhiin misooma ummata naannichaa irra gaheen karaa walgituun gurmaa'ina isaa irra deebiin fooyyessuun hoggansa ergama kana fudhatee Galmoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000