Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 07,2014): Caffeen fedhiifi faayidaa ummata bakka isa buufatee mirkaneessuuf cimee hojjata jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahmaan

 
//
Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagalee ummata Naannichaan Fulbaana darbe bifa haaraan hundaa'e sadarkaa fedhiin misooma ummata naannichaa irra gaheen karaa walgituun gurmaa'ina isaa irra deebiin fooyyessuun hoggansa ergama kana fudhatee Galmoota Karoora Imala Badhaadhinaa qabame milkeessuu danda'u ramadee hojiitti seenuusaa Aadde Sa'adaan yaadachiisuun, Caffeen karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase bu'uura godhachuun raawwii hojiiwwan mootummaa irratti hordoffiifi to'annoo karaa Koreewwan Dhaabbiisaa kan gaggeessu ta'uu ibsaniiru.

 

Kanaaf, raawwii hojii Kurmaana 1ffaa gamaaggamuun duratti hooggansa qaamolee mootummaafi manneen hojiif sirna hordoffiifi to'annoo ilaalchisee hubannoo uumuun barbaachisaa ta'ee waan argameef waltajjii hubannoo uumuu kana qopheessine jedhan.
Sirna Hordoffiifi To'annoo Caffeen raawwatu irratti Waltajjiin hubannoo uumuu hooggansa qaamolee mootummaafi sektaroota naannichaaf qophaa'e Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u, waltajjii kanatti aansuun Koreewwan Dhaabbii hundinuu waaree booda irraa eegalee borus itti fufuun sektaroota isaaniif itti waamaman waliin gamaaggama raawwii hojii Kurmaana 1ffaa kan gaggeessan ta'a.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
 
 
 
 
 May be an image of 1 person, standing, sitting and indoorMay be an image of 2 people, people sitting and people standingMay be an image of 6 people, people sitting, people standing and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000