CAFFEE - (Onk. 24/2014): Raawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Waajjira Caffee Oromiyaa Magaala Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Qoratamaa jira.

 
___//___
Barbaachisummaa waltajjichaa irratti haasawaa kan godhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahman, Caffeen lafa abdii ummata Oromoo waan ta'eef hojiilee keenya hundaa yommuu hojjennuufi qorannu fayyadamummaa ummata keenyaan madaaluu qabna jedhan.

 

Karoora Imala Badhaadhina waggoota kudhaniif qabanne keessaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa bara 2014 yommuu qorannu, ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun, ciminaalee keenya jajjabeessaa hanqinaalee jiran immoo cheeklistii hojii kurmaana 2ffaa keessatti hammachiisuun karaa bu'aa qabeessa ta'een harcaatii tokko malee hojjechuufi hogganuun akka danda'amutti karoorsuun murteessaa ta'uu ibsan.
Gabaasni raawwii hojii kurmaana 1ffaafi Cheeklistiin kurmaana 2ffaa Waajjirichaa Daarektoreetii Qophii Baajataa, Karooraafi Gamaaggamaa Raawwii Caffee Oromiyaa obbo Birhaanuu Haayileen dhiyaachaa jira.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Teelegraama: Https://t.me/CaffeeOromia
Weebsaayitii: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Facebook: www.facebook.com/CaffeeOromia
Nu Hordofaa!