Mata Duree

CAFFEE - (Onk. 24/2014): Raawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Waajjira Caffee Oromiyaa Magaala Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Qoratamaa jira.

 
___//___
Barbaachisummaa waltajjichaa irratti haasawaa kan godhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahman, Caffeen lafa abdii ummata Oromoo waan ta'eef hojiilee keenya hundaa yommuu hojjennuufi qorannu fayyadamummaa ummata keenyaan madaaluu qabna jedhan.

 

Karoora Imala Badhaadhina waggoota kudhaniif qabanne keessaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa bara 2014 yommuu qorannu, ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun, ciminaalee keenya jajjabeessaa hanqinaalee jiran immoo cheeklistii hojii kurmaana 2ffaa keessatti hammachiisuun karaa bu'aa qabeessa ta'een harcaatii tokko malee hojjechuufi hogganuun akka danda'amutti karoorsuun murteessaa ta'uu ibsan.
Gabaasni raawwii hojii kurmaana 1ffaafi Cheeklistiin kurmaana 2ffaa Waajjirichaa Daarektoreetii Qophii Baajataa, Karooraafi Gamaaggamaa Raawwii Caffee Oromiyaa obbo Birhaanuu Haayileen dhiyaachaa jira.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Nu Hordofaa!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Seeronni bara kana ragga’an duudhaa Oromoo giddu gala kan godhatan yoo ya’u, Labsiin Buusaa Gonofaa - aadaa walgargaarsa Oromoon Sirna Gadaan itti fayyadamaa ture deebisanii dhaabuuf, dagaagsuufi bu’uura dhalootaa taasisuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Argannoolee Odiitii herreega baroota dabranii maallaqaan akka deebi’uuf yaanni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalmaa, baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa, taaksiifi galii hir’inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Gosoonni odiitii bara kana gaggeeffamaa turan, raawwii odiitii faayinaansiifi seera qabeessummaa, odiitii intiriimii, odiitii addaa, odiitii raawwiifi odiitii naannooti. Bara 2013 hordoffii argannoowwan odiitii gabaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii mirkaneessuuf karoorfame...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 14,2014): Manneen Murtii Aadaa hundeessine yeroo gabaabaatti bu’aa olaanaa kan buusan yoo ta’u, galteewwan nuuf kennaman ammoo fudhannee irratti hojjanna kan jedhan Pireezidaantii I/Aanaa MMWO Kab. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  // Kaayyoon hundeeffama Mana Murtii Aadaa ummanni keenya seera aadaafi duudhaa bu’uureffachuun wal diddaa akka hiikkatu taasisuu, kenna haqaa seera aadaa irratti hundaa’e, dhugaafi haqa baasuun hariiroo hawaasummaa waldhabdootaa cimsuu danda’u...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf, loogiirraa bilisa, fayyaalummaa, gahumsi ogummaa, qabiinsa maamilaafi dhimmoota walfakkaatan irratti murtii walfaakkaataan kennuun qulqullina hojii keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii gabaasa Caffeef dhiyeessan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000