Mata Duree

CAFFEE - (Fulbaana 12,2014): IMALA CAFFEE OROMIYAA KUTAA 1FFA

A
Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA waggoota soddomaa ol lakkoofsiseen dhalootaan waljijjiiree sadarkaa har'a irra jiru kanarra gahuu danda'eera. Kaleessi hundee irra dhaabbatanii mul'ata boruuf aggaammatan, har'i immoo guyyaa seenaa itti dalagan waan ta'eef, hundeeffama Naannoo Oromiyaa ka'uumsa godhachuun guddina gama siyaasaan, diinagdeefi hawaasummaan har'a irra geenye keessatti Caffeen Oromiyaa imala hanga ammaatti taasiseefi injifannoowwan argaman hedduudha.

 

Mootummaan Naannoo Oromiyaa Chaartara yeroo Ce'umsaa Bara 1983 bahe bu'uura godhachuun Mootummoota Naannolee Hundeessuuf Labsii Lak. 7/1984 baheen Naannolee hundaa'an keessaa isa tokko. Labsii kana keessattis, Mootummoonni Naannolee qaamolee mootummaa sadan /Seera baastuu, raawwachiistuufi hiiktuu/akka qabaatan waan jedhuuf Mootummaan Naannoo Oromiyaas, kana bu'uura godhachuun Heera Mootummaa Naannichaa Yeroo Ce'uumsaa (Labsii Lak. 2/1985) baafatee hojiisaa kan eegale yoo ta'u, caaseffamni qaamoleen mootummaa sadeen sadarkaa naannoo irraa eegalee hanga gandaatti jirus Heera kanaan beekamtii argachuun yeroo jalqabaaf hundaa'an. Mootummaan Naannoo Oromiyaas yeroo kanarraa eegalee maqeeffama Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa jedhuun moggaafame.
Heericha Keewwata 46 jalatti aangoon qaama seera baastuufi raawwachiiftuu addaan bahee kan ibsame ta’us, Heericha Keewwata 56(2) jalatti qaamoleen lamaanuu qaamni raawachiistuufi qaamni seera baastuu Pireezidaantii Naanichaan bakka tokkotti akka hoogganaman ibsa.
Bu'uura kanaan, moggaasni 'CAFFEE' jedhus, qaama lamaaniif waljijjiirraan (interchangeably) tajaajilaa kan ture yommuu ta'u, wal makiinsi qaamolee lamaanii kun Manneen Marii Aanaafi Gandaattis bifuma walfakkaatuun Bulchaan Aanaafi Gandaa walitti qabaafi gaggeessaa Koree Hojii Raawwachiistuufi Manneen Marii Aanaafi Gandaa ta'uu eera.
Sababa wal makiinsa hoggansaa kanaan hojii qaamolee lamaanii gargar baasuun rakkisaa ta'uurraa darbee irra caalaa gara hojii raawwachiistuutti xiyyeeffachuun hojiin qaama seera baastuu xiyyeeffannaa gahaa akka hnin arganne taasisee ture. Kunis, Caffeen waggaatti al lama walgahee gabaasa raawwii hojii qaama raawwachiistuun qophaa’erratti murtii kennurraa kan hafe qaamni hojii bakka bu'ummaa hojjetu kun raawwii hojii qaamolee mootummaa karaa idilaa'een hordofuufi to'achuuf gurmaa’ina ofiisaa waan hin qabneef, hojii bakka bu’ummaa ummataa fudhate kana gahumsa guutuun dirqamasaa bahachuu irratti qaawwii bal'aan kan tureefi rakkoon walmakiinsa aangoo qaamolee lamaanii kun furmaata osoo hin argatiin hanga bara 1994tti itti fufuun ni yaadatama. Kutaa 2ffaan itti fufa.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Sadaasa 23…

  ___//___ Afyaa'iin Caffeen Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan, Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti kabajamu ilaalchisee miidigaaleef ibsa kennaniiru. Guyyaan kun, "Obbolummaan Tokkummaa Sabdaneessummaaf!" mata duree jedhuun bara kana ni kabajama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 15…

  Saganticharratti Haasawaa baniinsaa lan taasisan Aadde Sa'adaan, Sadaasni 29 walqixxummaan sabootaa guyyaa itti ragga'e; guyyaan kun wareegama qaalii sabaafi sablammoota biyyattiin kan argamedha jedhan. Guyyaa kana wayita kabajnu Asharaa Sabaafi Sablammoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 09…

  __//__ Korichi sektaroota isaaf itti waamaman Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Ejensii Geejibaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii, Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa, Biiroo Investimeentiifi Industriifi Eejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Sadaasa 08…

  __//__ Korichi gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Mana Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uura Hawaasummaafi kkf qorateera. Gabaasa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 08…

  __//__ Koreen kun, raawwii hojii Biiroo Galii, Biiroo Maallaqaa, Komishinii Karooraafi Misooma, Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa, Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sadaasa 07…

  // Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagalee ummata Naannichaan Fulbaana darbe bifa haaraan hundaa'e sadarkaa fedhiin misooma ummata naannichaa irra gaheen karaa walgituun gurmaa'ina isaa irra deebiin fooyyessuun hoggansa ergama kana fudhatee Galmoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000