Mata Duree

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

.
__//__
Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf waadaa galaniiru.
Maricha irratti kan argaman Aadde Sa'aadaan, dhaloonni kun gootummaa ADUWAA irraa dhaaleen proojeektii seenaa siyaas-diinagdee biyyaafi Gaanfa Afriikaa jijjiiruu danda'u akkuma jalqabetti xumuuruun seenaa dalaguu qaba jedhan.
Qormaatilee hedduu keessatti injifannoo galmeessaa akkuma dhufne, waan qabnuun Hidha kana deeggaruu qabna kan jedhan immoo I/G/Waajjira Caffee Obbo Indaashaw Birhaanuuti.
Hooggansiifi hojjettoonni Waajjirichaa deeggarsa maallaqaan taasisaniin cinaatti waan danda'aniin itti fufiinsaan gumaacha irraa eegamu kan raawwatan ta'uus waadaa galaniiru.
May be an image of 2 people, people sitting, headscarf and indoorMay be an image of 4 people and people sittingMay be an image of 7 people, people sitting, people standing and indoor
 

CAFFEE - (Ebla 30,2014): Gahuumsaafi naamusa ogummaan seeraa barbaadu gonfachuun beekumsaafi hubannoo argattan hojii qabatamaatti jijjiiruun haqa hawaasa keessaniif cimtanii hojjechuu qabdu jedhan Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa’aadaa Abdurrahmaan.

 
__//__
Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise.
Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi kenna tajaajilaa, qulqullinaafi dhaqqabummaa haqaa tumsaafi qindoomina qaamolee hundaa waan gaafatuuf hojii xiyyeeffannoo barbaadudha jedhan.

(CAFFEE - Ebla 27,2014): Jilli Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurahmaaniin durfamu Godina Harargee Lixaa Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaatti Jiddu Galaa Gabaa Jimaa ijaarsa irra jiru daawwate.

 
__//__
Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan jiru ta'uu Hoogganaan Damee Bahaa Korpooreeshinichaa Obbo Mohammad Amiin Adam jila kanaaf himaniiru.
Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abduramaan, daawwannaa jiddu gala jimaa Baddeessaatti taasisaniin jiruufi jireenyi hawaasa Oromiyaa Bahaa misooma jimaarratti waan xiyyeeffatuuf hanga ifaaju argachaa waan hin turreef, mootummaan rakkoo hawaasaa kana hubatee baajata guddaa ramaduun giddu gala jimaa magaalaa Baddeessaatti ijaarsisaa jira jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Caamsaa 02…

CAFFEE - (Caamsaa 02,2014): Piroojeektiin Hidha Laga Abbayyaa mallattoo tokkummaafi galma badhaadhina biyyaa waan ta'eef tumsa nurraa eegamu taasisuun xumuuruu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan

. __//__ Waltajjii Marii Deeggarsa Hidha Haaromsaa Guddichaaf taasifamu irratti hoggansiifi hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa Piroojeektichi irra jiru irratti marii taasisuun deeggarsa Qarshii kuma dhibba 560 ol ta'u arjoomaafi boondii bitachuuf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 30,20…

  __//__ Ogeessota seeraa 222 Marsaa 15ffaaf Inistitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Seeraa Oromiyaa leenjisaa ture har'aa Magaalaa Adaamaatti eebbise. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Afyaa’iin Caffee Oromiyaa haasawaa taasisaniin, dhimmi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

(CAFFEE - Ebla 27,20…

  __//__ Jiddugalli kun Fulbaana Bara 2013 Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaan hojiinsaa kan eegaleefi yeroo sanatti baatiiwwan 18 keessatti ni xumuurama jedhamee kan karoorfame ta'us, hanga ammaatti hojiin fiizikaalaa %50 irra gahee kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 27,20…

  __//__ Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 20, 2…

  __//__ Korichi, Abbaan Taayitaa Eegumsa Naannoo Oromiyaa kallattii Caffeen ka'een korichaaf gabaasa yeroon waan hin dhiyeessineef korichi osoo hin gamaaggamiin akka deebi'uuf taasiseera. Gabaasa raawwii hojii Biiroo Qonnaa, Biiroo Bishaaniifi Inarjii, Biiroo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000