Labsii Bara 1998

105/1998 Labsii Qaamota Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Gurmeessuufi Aangoofi Hojiisaanii Murteessuuf Labsii Bahe Labsii Lak.87/1997 Fooyyeessuuf Labsii Bahe

106/1998 Labsii Akkaataa Gurmaawina, Hojimaata, Naamusa Miseensotaafi Sirna Walgahii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Labsii Lak. 55/1994 Fooyyessuuf Labsii Bahe

107/1998 Labsii Komishinii Jeequmsa Naannoo Oromiyaa Keessatti Ka’e Qulqulleessu Hundeessuuf Bahe

109/1998 Labsii Akkaataa Yeroon Filannoo Manneen Marii Aanaaleefi Gandootaa Dheeratu Murtessuuf Bahe

110/1998 Labsii Qaamota Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Gurmeessuufi Aangoo fi Hoiisaanii Murteessuuf Bahe

111/1998 Labsii Baajata Dabalataa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

112/1998 Labsii Baajata Hojiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kan Bara 1998

113/1998 Labsii Dhaabbata Sab Qunnamtii Oromiyaa Hundeessuuf Bahe

114/1998 Labsii Sirna Dhiifamni Itti Raawwatamu Murteessuuf Bahe

115/1998 Labsii Bulchiinsa Investimantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebi’uudhaan Murteessuuf Bahe

116/1998 Labsii Bulchiinsa Naannoo Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak.65/1995 Fooyyessuuf Labsii Bahe

117/1998 Labsii Qaamota Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuufi Aangoofi Hojiisaanii Murteessuuf Bahe

118/1998 Labsii Komishinii Jeequmsa Naannoo Oromiyaa Keessatti Ka’e Qulqulleessu Hundeessuuf Bahe

 

 

 

 

 

 

 

 

Labsii Lak 107 Bara 1998

Labsii Lak 109 Bara 1998

Labsii Lak 111 Bara 1998

Labsii Lak 112 Bara 1998

Labsii Lak 114 Bara 1998

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000