Mata Duree

Duudhaalee

Duudhaalee Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa

• Olaantummaa Seeraa,
• Hirmaachisummaa, 
• Iftoomina,
• Ittigaafatamummaa,
• Aantummaa uummataa,
• Tajaajjila si’aawaa fi saffiina qabu,
• Al-logummaa, 
• Qophaa’ina jijjiiramaa
• Aadaa fi duudhaa uummataa kabajuu,

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000