• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Labsii Manneen Murti…

Wixineen Labsii Mannen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Hundeessuuf Bahe haala armaan gadiin kan isiniifi dhiyeessine wayita ta'u hanga Yaa'ii Caffeetti dhiyaatee ragga'utti yaada keessan karaa Email WCO :...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Wixinee Labsii Walda…

Wixineen Labsii Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa Hundeessuuf Bahe haala armaan gadiin kan isiniifi dhiyeessine wayita ta'u hanga Yaa'ii Caffeetti dhiyaatee ragga'utti yaada keessan karaa Email WCO : caffeeoromia@gmail.com ykn  ...

Gutuu isaa Dubbisuuf

wixineeLabsii Gumii …

Wixineen Labsii Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebiidhaan Hundeessuuf Bahe haala armaan gadiin kan isiniifi dhiyeessine wayita ta'u hanga Yaa'ii Caffeetti dhiyaatee ragga'utti yaada keessan karaa Email WCO : caffeeoromia@gmail.com...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Caffeen Oromiyaa Hoj…

Caffeen Oromiyaa Hojiiwwan Naannichaa Bara 2011f Birrii Biil. 63.44 labsee jira

._______ // _______Wixineewwan Labsii Sadii Yaa’ii Caffee kanaaf dhiyaatan keessaa tokko Wixineen Labsii Dabalata Baajataa Bara 2010 Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Birrii 1,021,445,099.00 (Biiliyoona tokkoofi miiliyoona digdamii tokkoofi kuma...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Ibsa Kab. Afyaa'ii G…

.*****Qaamoleen Mootummaa sadeenuu mootum maadha kan jedhan Afyaa'iin Caffee Kab. Isheetuun wal utubanii, waldeeggaruuniifi fayyadamummaa uummataa karaa giddu galeessa godhateen waliin hojjechuu akka qaban ibsan.

Gutuu isaa Dubbisuuf

GABAASA RAAWWII HOJI…

GABAASA RAAWWII HOJII BARA 2010fi KAROORA BARA 2011 MHOM Oromiyaa raggaase.

_______ //_______Hoogganaan MHOM Oromiyaa Kab. Obbo Elemaa Qaamphee Gabaasa isaanii Caffeef dhiyeessan keessatti manneen hojii 504 irratti gosoota odiitii adda addaa gaggeessuuf karoorfame keessaa 462 (92%) raawwatamuusaa ibsan. Obbo Elemaan argannoolee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000